Preskočit na obsah

Akčné plány na zabezpečenie kvality ovzdušia

Na základe §12 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vypracuje okresný úrad, odbor životného prostredia v sídle kraja po prerokovaní s obcou, vyšším územným celkom, prevádzkovateľom zdroja, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi akčný plán v aglomerácii alebo v zóne, ak  existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia výstražný prah, limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu vrátane príslušnej medze tolerancie. Akčný plán obsahuje krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia a na obmedzenie jeho trvania.

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj