Preskočit na obsah

Ovzdušie

Ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu.

znečisťovaniu ovzdušia dochádza prirodzeným spôsobom (požiare, erupcie sopiek, vznes jemných čiastočiek  (napr. piesok) a pod.)  a ľudskou činnosťou. Podiel ľudskej činnosti na znečisťovaní je oveľa vyšší ako prirodzeným spôsobom. Rapídny vzrast podielu ľudskej činnosti na znečisťovaní možno datovať od začiatku industrializácie. Znečistenie ovzdušia začínalo postupom času byť neúnosné najmä v centralizovaných priemyselných zónach, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k právnej ochrane ovzdušia, aby sa zabezpečila dobrá kvalita ovzdušia a nedochádzalo k poškodzovaniu ľudského zdravia a životného prostredia.

V Slovenskej republike je právna ochrana ovzdušia zakotvená v Ústave Slovenskej republiky a v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, ako aj v  jeho vykonávacích predpisoch. Právna ochrana zaručuje každému občanovi právo na dobrú kvalitu ovzdušia, ale ukladá aj povinnosti na predchádzanie a minimalizáciu znečisťovania ovzdušia.

Spracoval:  Slovenská agentúra životného prostredia