Preskočit na obsah

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020

Dátum schválenia: 14. 11. 2015
Forma: Uznesenie vlády SR č. 562/2015
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 2,89MB), https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/8858/1

Program je v poradí piatym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu (POH SR na roky 2011 až 2015) a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.  Program prihliada na schválený Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý sa bude svojim zameraním významným spôsobom podieľať na smerovaní investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva v časovom horizonte do roku 2020. Štruktúra programu zodpovedá požiadavkám článku 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica o odpade“).

Program zároveň prihliada na otvorené rokovania Európskej komisie týkajúce sa uzavretej (kruhovej) ekonomiky a výhľadových plánov stratégie odpadového hospodárstva na roky 2025 a 2030 v rámci pripravovaného „odpadového balíčka“, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť spôsob nakladania s odpadmi v prospech ich recyklácie a trvalo udržateľného využívania recyklovateľných odpadov.