Preskočit na obsah

Predchádzanie vzniku odpadov

Rámcová smernica o odpade ustanovuje novú hierarchiu odpadového hospodárstva. Základom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu a príprava na opätovné použitie. Až potom nasleduje recyklácia a zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie). Zneškodňovanie je poslednou možnou alternatívou.
Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú:

  1. množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
  2. nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
  3. obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.

 
Rámcová smernica o odpade taktiež stanovuje povinnosť vypracovať programy predchádzania vzniku.
Hlavným zámerom opatrení prijatých v programoch predchádzania vzniku odpadu je dosiahnutie prerušenia súvislosti medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné prostredie súvisiacimi so vznikom odpadov.
 
Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018

 
Návrh indikátorov  na sledovanie plnenia cieľov v predchádzaní vzniku odpadu a efektívnosti navrhnutých opatrení Programu predchádzania vzniku odpadu v SR na roky 2014 - 2018 (, 844 kB )

 
Vyhodnotenie plnenia cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018