Preskočit na obsah

Predchádzanie vzniku odpadu

Rámcová smernica o odpade (konsolidované znenie) ustanovuje novú hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorej základom je predchádzanie vzniku odpadu a príprava na opätovné použitie. Až potom nasleduje recyklácia a zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie). Zneškodňovanie je poslednou možnou alternatívou.

Predchádzanie vzniku odpadu je súbor opatrení, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú:

  • množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, 
  • nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
  • obsah nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch.

Rámcová smernica o odpade taktiež stanovuje povinnosť vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu. Hlavným zámerom opatrení prijatých v programoch je prerušiť spojenie medzi hospodárskym rastom a environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu.

Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025 (2019)