Právne predpisy SR

Prehľad právnych predpisov s anotáciou: (34,2 kB), (88 kB)

Právna úprava odpadov
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 a zákona č. 312/2018 Z. z.
 • Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 515/2008 Z. z.
 • Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. a zákona č. 145/2019 Z. z.
 • Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z.
 • Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 465/2013 Z. z. o technických  požiadavkách na elektrické  zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky MŽP SR č. 196/2014 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 346/2014 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 71/2016 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 329/2016 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 199/2018 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 104/2009 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky MŽP SR č. 246/2017 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 321/2017 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 378/2018 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 367/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 379/2018 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 14/2017 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 324/2015 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 186/2018 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 380/2018 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a  uskladnení odpadovej ortuti
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 • Výnos Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
Právna úprava nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu
 • Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súvisiace právne predpisy
 • Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 203/2009 Z. z. a zákona č. 111/2010 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva  SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
 Odborno-metodické usmernenia MŽP SR

Vzory tlačív - vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 1. 3. 2020