Stratégia obmedzenia ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov

Dátum schválenia: 15. 12. 2010
Forma: Uznesenie vlády SR č. 904/2010
Dokument na stiahnutie: SK
 
Cieľom tejto stratégie v zmysle článku 5(1) smernice o skládkach odpadu je realizácia
Obmedzenia množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov s návrhom opatrení na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku článku 5(2) najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie.