Preskočit na obsah

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie znamenajú podľa Smernice EK 2001/77 obnoviteľné nefosílne zdroje energie (veternú, solárnu, geotermálnu energiu, energiu vĺn a príboja, vodnú energiu, energiu z biomasy, zo skládkových plynov, z plynov z čistiarní odpadových vôd a z bioplynov).

Podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o energetike sa obnoviteľným zdrojom energie rozumie zdroj, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí a ide o tieto zdroje:

  • vodná energia,
  • slnečná energia,
  • veterná energia,
  • geotermálna energia,
  • biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania,
  • bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
  • biometán.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia