Preskočit na obsah

Zakladajúci partneri

 

 
Logo veľvyslanectva Holandského kráľovstva
 

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Holandská ambasáda na Slovensku chce podporiť tému obehovej ekonomiky na Slovensku a v bilaterálnych vzťahoch. K tvorbe platformy Obehové Slovensko prispela napríklad vytvorením samostatnej pozície koordinátorky, ktorá platformu spustí a pomôže členom komunikovať a spolupracovať.

Logo Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
 

Inštitút cirkulárnej ekonomiky

INCIEN je nezisková organizácia, ktorá informuje, vzdeláva a prezentuje úspešné príklady z praxe v oblasti obehového hospodárstva už od roku 2016. V spolupráci s firmami, samosprávami, vládnymi inštitúciami a ďalšími aktérmi vstupuje do projektov, ktoré umožňujú prechod z lineárneho chodu systému na obehový.

Logo firmy Pricewaterhouse Coopers Slovensko
 

Pricewaterhouse Coopers Slovensko

PwC je sieťou firiem odhodlaných poskytovať kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Keďže ich hlavným cieľom je usilovať sa o vytváranie dôvery a riešení dôležitých problémov v spoločnosti, je pre nich dôležité presadzovať princípy obehovej ekonomiky ako environmentálny imperatív a obchodnú stratégiu.

Logo spoločnosti Slovak Business Agency
 

Slovak Business Agency

Už viac ako 20 rokov poskytuje komplexnú podporu podnikania na Slovensku. SBA podporuje malé a stredné podniky finančnou a nefinančnou formou aj v oblasti obehového hospodárstva, eko-inovácií, zdrojovej efektívnosti a sociálneho podniania. 

Logo Holandskej obchodnej komory v SR
 

Holandská obchodná komora v SR

Holandská obchodná komora na Slovensku spája holandské a slovenské spoločnosti, inštitúcie a orgány. Ponúka im prístup k širokej škále seminárov, networkingových podujatí a exkurzií do zaujímavých spoločností na Slovensku. Zastupuje viacero holandských spoločností, ktoré sú lídrami v oblasti obehového hospodárstva.

Logo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ spustilo MŽP SR bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo (Transition to Green Economy – T2gE). Odvtedy rozvíja aktivity v štyroch pilieroch T2GE - tvorba politík, legislatíva, znalosti a spolupráca.

Logo Slovenskej agentúry životného prostredia
 

Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP je príspevkovou organizáciou zriadenou MŽP SR. Tému obehového hospodárstva podporuje organizáciou konferencií a workshopov. Súčasne rozvíja túto tému aj po odbornej stránke, najmä v oblasti nastavovania indikátorov rozvoja obehového hospodárstva a prieskumu fungujúcich modelov cirkulárnych tokov materiálov na Slovensku aj v spolupráci so súkromným sektorom. Prevádzkuje zároveň Informačnú platformu Zelené hospodárstvo.