Preskočit na obsah

Právo občana poznať úroveň znečistenia v mieste svojho bydliska

Mieru znečistenia ovzdušia určuje výška koncentrácie znečisťujúcej látky v ovzduší, ktorá sa stanovuje meraním, modelovaním alebo odhadom. Najpresnejšie sa úroveň znečistenia ovzdušia  určuje meraním. Meranie nie je možné zabezpečiť pre ktorúkoľvek oblasť územia SR, nakoľko je to  technicky a finančne náročné. Z tohto dôvodu zákon č. 137/2010 Z. z. stanovuje presné kritéria, kde je nevyhnutné zabezpečiť hodnotenie kvality ovzdušia meraním.

Meranie znečisťujúcich látok sa uskutočňuje kontinuálne, t. j. automatizovaným odberom vzorky v pravidelných časových intervaloch a jej analýzou. Zariadenia na meranie znečistenia ovzdušia sú umiestnené v automatizovaných monitorovacích staniciach. Výsledky z merania sú zobrazované online na internetovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý zabezpečuje monitoring kvality ovzdušia. Okrem meraní vykonávaných v staniciach, ktoré tvoria národnú monitorovaciu sieť  sa vykonávajú merania v staniciach, ktoré prevádzkujú napríklad subjekty podieľajúce na znečisťovaní alebo samotné obce.

Reprezentatívnosť nameraného údaja sa vzťahuje len na niekoľko desiatok km v okolí stanice. Na ostatnom území sa miera znečistenia zisťuje modelovaním. Verejnosť je informovaná o týchto výsledkoch v správach o hodnotení kvality ovzdušia za jednotlivé roky.

Zabezpečenie práva občana na priaznivé životné prostredie z hľadiska ochrany ovzdušia

Cieľom kvality ovzdušia je udržať dobrú kvalitu ovzdušia, prípadne ju zlepšiť. Pod dobrou kvalitou ovzdušia  sa rozumie stav, keď je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota a cieľová hodnota. Limitné a cieľové hodnoty  slúžia na zabránenie, predchádzanie  alebo zníženie škodlivých účinkov na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

Na ochranu obyvateľstva pred mimoriadnym znečistením ovzdušia slúži smogový varovný systém. Mimoriadne znečistenie nastáva vtedy, ak koncentrácie znečisťujúcich látok prekročia hodnoty výstražného prahu. Hodnota výstražného prahu je koncentrácia znečisťujúcej látky, pri ktorej v prípade prekročenia už pri krátkej expozícii hrozí riziko poškodenia zdravia ľudí. Okrem výstražného prahu stanovuje zákon č. 137/2010 Z. z. informačný prah, čo je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej  expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí.

Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov
V prípade dosiahnutia informačného prahu pre ozón, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlási signál upozornenia a v prípade dosiahnutia výstražného prahu pre ozón vyhlási signál výstrahy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Ak nebol informačný prah alebo výstražný prah pre ozón prekročený počas najmenej 24 hodín a ak sa nepredpovedá zhoršenie meteorologických podmienok, SHMÚ odvolá signály upozornenia alebo výstrahy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. V prípade dosiahnutia výstražného prahu sa bezodkladne vykonajú opatrenia na zníženie koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá predstavuje riziko poškodenia ľudského zdravia.

Práva občan v prípade jeho podozrenia alebo zistenia znečistenia ovzdušia v jeho okolí

Ak občan zistí alebo má podozrenie, že došlo k zhoršeniu kvality ovzdušia v jeho okolí porušením právnych predpisov má právo písomne, ústne do záznamu, faxom alebo elektronickou poštou podať sťažnosť na príslušný orgán verejnej správy. Totožnosť sťažovateľa môže byť utajená, ak  o to sťažovateľ požiada. V prípade, ak sťažovateľ podal sťažnosť nie na miestne príslušný orgán verejnej správy, ten je povinný najneskôr do 10 dní postúpiť túto žiadosť príslušnému orgánu verejnej správy. Orgán ochrany ovzdušia rozhodne o výsledku sťažnosti do 60 pracovných dní, v ojedinelých prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 pracovných dní. Výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje sťažovateľovi písomne.

Zoznam právnych predpisov platných na území SR: Ovzdušie