Preskočit na obsah

Povinnosti občana

Povinnosti vyplývajúce z inštalácie a prevádzkovania malého zdroja znečisťovania

Zariadenie, ktoré slúži na ohrev teplej vody a vykurovanie s príkonom <0.3 MW, podľa legislatívy na úseku ochrany ovzdušia je malým stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia.

V prípade, ak inštalácia a prevádzkovanie takéhoto zariadenia je súčasťou realizácie stavby budovy, napr. rodinného domu, vyžaduje sa súhlas, ktorý vydá príslušný úrad obce (územná pôsobnosť sa vyčleňuje podľa katastrálnych území) na základe písomnej žiadosti v stavebnom povolení a kolaudačnom rozhodnutí (§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší). Súhlas sa vydáva formou záväzného stanoviska. Náležitosti konania stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia upravuje zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak sa plánuje len výmena takéhoto zariadenia, napr. výmena starého kotla za nový, alebo zmena súčasnej výšky komína, vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany ovzdušia, ktorým je príslušný úrad obce na základe písomnej žiadosti (§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).

Povinnosti plynúce z nakladania s odpadom zo záhrad (konárikov, lístia a pod.) alebo z odstraňovania suchej trávi na koreni

Spaľovanie záhradného odpadu a vypaľovanie trávy je prísne zakázané. Spaľovaním dochádza k znečisťovaniu ovzdušia a lokálne môže prispieť k zhoršeniu dobrej kvality ovzdušia. Takýto odpad je možné len materiálne zhodnotiť, čo znamená využiť ho na kompostovanie. V niektorých obciach je zabezpečený organizovaný zber týchto odpadov.
Viac informácií: Nespaľujme odpady

Zoznam právnych predpisov platných na území SR: ovzdušie