Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Ovzdušie

Ústava Slovenskej republiky na jednej strane zaručuje každému občanovi právo na priaznivé životné prostredie, na druhej strane mu ukladá povinnosti chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

Ovzdušie, ktoré  je neoddeliteľnou zložkou životného prostredia nie je  výnimkou tohto práva a povinnosti. Vzduch, ktorý dýchame sa nachádza všade vôkol nás. Je nevyhnutný pre existenciu života na zemi. Z tohto  dôvodu má opodstatnenie právo občana na dobrú kvalitu ovzdušia, t. j. prípustnú úroveň znečistenia, pri ktorej  nedôjde ohrozeniu a poškodeniu ľudského zdravia. Avšak aby vôbec v súčasnosti mohlo byť takéto právo zachované, je nevyhnutné každým občanom dodržiavať povinnosti, ktoré  ustanovujú právne predpisy  na ochranu ovzdušia.