Preskočit na obsah

Práva občana

Podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch môže akákoľvek fyzická osoba oznámiť umiestnenie odpadu  na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch, príslušnému okresnému úradu alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Občan má v rámci spätného zberu  právo na bezplatné odovzdanie elektroodpadu z domácností, použitých prenosných batérií a akumulátorov, použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, t. j. občana - nepodnikateľa a odpadových pneumatík.

Občan môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom alebo ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

Občan môže odovzdať objemné odpady, drobné stavebné odpady v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber  a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v rámci zberu týchto odpadov, ktorý je obec povinná podľa § 81 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch zabezpečiť podľa potreby, najmenej  dvakrát do roka; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako  5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Náklady na tento zber sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad, takže občanovi nevznikajú ďalšie náklady v súvislosti s odovzdaním týchto odpadov.

Právo na slobodný prístup k informáciám je zakotvený v týchto právnych normách:

 • zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov,
 • Aarhuský dohovor, ktorý stojí na troch základných pilieroch:
  • deklaruje právo verejnosti na prístup k informáciám o životnom prostredí. Jeho účelom je zabezpečiť, aby verejnosť mala k dispozícii dostatok informácií na to, aby mohla:
   • pochopiť, čo sa v životnom prostredí okolo nej deje,
   • zúčastňovať sa aktívne a so znalosťou veci na rozhodovaní v záležitostiach životného prostredia,
   • spolupodieľať sa na ďalších aktivitách v oblasti starostlivosti o životné prostredie vrátane zlepšovania svojho environmentálneho správania;
  • účasť verejnosti na rozhodovacom procese,
  • prístup verejnosti k spravodlivosti vo veciach životného prostredia.

 Zoznam právnych predpisov platných na území SR: odpady