Preskočit na obsah

Povinnosti občana


Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch, teda takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, zároveň nesmie dôjsť k:

  • riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
  • obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
  • nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Podľa § 12 ods. 6 zákona o odpadoch fyzické osoby nesmú nakladať a  inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb1) s výnimkou bezodkladného zabezpečenia odovzdania starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel a odovzdania odpadových pneumatík distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak určí obec (s výnimkou odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel).

Podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému okresnému úradu.

Podľa § 81 ods. 9 zákona o odpadoch  je pôvodca komunálnych odpadov povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Držitelia odpadu v územiach ustanovených v prílohe č. 19 k vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona o odpadoch, sú povinní zabezpečiť zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pred prístupom medveďa hnedého tak, že:

  1. zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,
  2. na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba alebo
  3. na zber odpadu sa použije zberná nádoba, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďovi hnedému k odpadu.

1) § 139b ods. 1 zák. č. 50/1976 Z. z.

Zoznam právnych predpisov platných na území SR: odpady