Preskočit na obsah

Odpad

Takmer každá činnosť, či už vo výrobnej alebo spoločenskej sfére, sa v súčasnosti  spája so vznikom odpadov.  Odpad možno charakterizovať ako predmet, materiál alebo látku, ktorá je pre svojho vlastníka nepotrebná, nehodnotná, prípadne nevyužiteľná a teda ju chce odstrániť. Slovenská legislatíva definuje odpad ako hnuteľnú vec alebo látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Právny rámec pre nakladanie s odpadmi v SR ustanovuje zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) (právne predpisy SR).
Právny rámec pre nakladanie s odpadmi v Európskej únii tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (právne predpisy EÚ).
 
Veľká časť odpadu má nebezpečné vlastnosti, ktoré môžu okrem poškodenia životného prostredia ohrozovať zdravie ľudí, preto je dôležité predchádzať vzniku odpadu, prípadne ho čo najefektívnejšie a najvhodnejšie  využívať. Tento cieľ je definovaný priamo zákonom. S odpadom je potrebné nakladať tak, aby mohol byť opätovne využívaný v pôvodnom alebo upravenom stave. Presadzovaná hierarchia odpadového hospodárstva podľa priorít je nasledovná:

  1. predchádzanie vzniku odpadu,
  2. príprava na opätovné použitie,
  3. recyklácia,
  4. iné zhodnocovanie,
  5. zneškodňovanie.

Táto záväzná postupnosť spôsobov nakladania s odpadmi predstavuje predpoklad šetrenia prírodných zdrojov a zároveň výraznou mierou prispieva k zlepšeniu kvality životného prostredia.