Preskočit na obsah

Združovanie sa do občianskeho združenia

Občianske združenie k odôvodnenému písomnému stanovisku k zámeru, správe o hodnotení a k oznámeniu o zmene, prikladá doklad o zaregistrovaní občianskeho združenia.

Občianske združenie musí byť založené podľa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a spĺňať tieto náležitosti:

  • mať svoje stanovy (§ 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb.),
  • názov združenia sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť  na území Slovenskej republiky (§ 6 ods. 4 zákona č.83/1990 Zb.),
  • byť zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (§ 6 ods. 1 a § 7 až 11 zákona č. 83/1990 Zb.).

Občianske združenie, ktoré vzniklo podľa zákona č. 83/1990 Zb. a spĺňa podmienky stanovené zákonom dostáva priamo od príslušného orgánu:

  • rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
  • všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.