Preskočit na obsah

Zapojenie sa do procesu posudzovania vplyvov na ŽP prostredníctvom obce

Verejnosť môže získať informácie o procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti prostredníctvom dotknutej obce. Dotknutá obec informuje verejnosť:

  • o doručení zámeru, v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia, na úradnej tabuli obce. Obec zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer je verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení,
  • o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, v lehote do 3 pracovných dní, na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce. Obec informuje verejnosť tiež o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií,
  • o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne, na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce,
  • o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho harmonograme bez zbytočného odkladu, spôsobom mieste obvyklým,
  • o doručení správy o hodnotení činnosti alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia do troch pracovných dní od ich doručenia. Obec zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať,
  • o termíne a mieste konania verejného prerokovania najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním,
  • o doručení záverečného stanoviska, v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

Verejnosť sa môže písomne vyjadriť k navrhovanej činnosti a doručiť svoje odôvodnené písomné stanovisko dotknutej obci v lehote:

  • do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou  na úradnej tabuli obce. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce,
  • do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle dotknutej obce (ak ho má zriadené), a na úradnej tabuli obce; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci,
  • a v rámci verejného prerokovania správy o hodnotení. Záznam z verejného prerokovania je doručený príslušnému orgánu.

Verejnosť je informovaná o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie prostredníctvom príslušného orgánu.