Preskočit na obsah

Stanoviská k správe o hodnotení

Verejnosť má možnosť prejaviť záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene, zaslaním odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení:

  • príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia dotknutou obcou na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Dotknutá obec zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať. zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, tzn. do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou na svojom webovom sídle, ak ho  má zriadené a na úradnej tabuli obce; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci,
  • v rámci verejného prerokovania správy o hodnotení, ktorej termín a miesto konania oznámi dotknutá obec verejnosti desať pracovných dní pred jeho konaním. Záznam z verejného prerokovania je doručený príslušnému orgánu.