Preskočit na obsah

Stanoviská k zámeru

Verejnosť má možnosť prejaviť záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene, zaslaním odôvodneného písomného stanoviska k zámeru:

  • priamo príslušnému orgánu v rámci lehoty zverejnenia zámeru, tzn. do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli obce; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.