Preskočit na obsah

Stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Verejnosť má možnosť prejaviť záujem na zmene navrhovanej činnosti, zaslaním odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene:

  • priamo príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dotknutou obcou na svojom webovom sídle, ak ho  má zriadené a na úradnej tabuli obce; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.