Preskočit na obsah

Priame zapojenie sa do procesu posudzovania vplyvov na ŽP

Verejnosť má možnosť prejaviť záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene:
 
zaslaním odôvodneného písomného stanoviska, príslušnému orgánu v rámci lehoty:
  • zverejnenia zámeru, tzn. do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli obce; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce,
  • zverejnenia správy o hodnotení, tzn. do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia dotknutou obcou na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Dotknutá obec zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať,
  • zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, tzn. do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou na svojom webovom sídle, ak ho  má zriadené a na úradnej tabuli obce; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci,
podaním odôvodnenej/ných pripomienky/nok
  • k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia spôsobom miestne obvyklým príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi
a účasťou na verejnom prerokovaní správy o hodnotení, z ktorého je záznam doručený príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od verejného prerokovania.
 
Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní možnosť písomne sa vyjadriť k zámeru, rozsahu hodnotenia, správe o hodnotení a oznámeniu o zmene. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom vyššie uvedeným, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
Názory verejnosti musia byť zahrnuté a vyhodnotené v odbornom posudku a záverečnom stanovisku.