Odôvodnený písomný podnet

Odôvodnený písomný podnet je oprávnený podať ktokoľvek.
 
Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., príslušný orgán prihliada najmä na:

  • povahu a rozsah navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
  • miesto realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov (napr. § 17 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; § 26, 32 a 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • význam očakávaných vplyvov,
  • odôvodnenie podnetu.

Príslušný orgán bezodkladne informuje povoľujúci orgán o začatí a výsledku konania o podnete.
 
Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa zákona, použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. Ak príslušný orgán rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa zákona, postupuje sa ďalej v konaní podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z.
 
Príslušný orgán môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek podnetu, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona.
 
Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podala podnet na konanie, môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti alebo jej zmeny v lehote 30 dní od jej doručenia.