Preskočit na obsah

Konzultácie

Verejnosť sa môže zúčastňovať na konzultáciách s navrhovateľom, pričom obsahom konzultácií môžu byť najmä:
  • doplňujúce informácie o navrhovanej činnosti,
  • informácie o možných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
  • vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
  • doplnenie alebo spresnenie navrhovaných opatrení,
  • obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií medzi verejnosťou a navrhovateľom:
  • v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania,
  • v záverečnom stanovisku.