Preskočit na obsah

Fyzická osoba 1

V zmysle zákona, aj jedna fyzická osoba, alebo viac fyzických osôb sa považuje za verejnosť. Fyzická osoba k odôvodnenému písomnému stanovisku k zámeru, správe o hodnotení a k oznámeniu o zmene, prikladá meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska.
 
Ak počet obsahovo zhodných doručených stanovísk fyzických osôb dosiahne 50, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu a za jej splnomocnenca sa považuje ten, ktorého stanovisko bolo spomedzi uvedených stanovísk doručené príslušnému orgánu ako prvé v poradí.