Preskočit na obsah

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia

Dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní. Medzi dotknutú verejnosť patria aj mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia, ktoré majú záujem na takomto konaní.
Za mimovládnu organizáciu podporujúcu ochranu životného prostredia sa považuje občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt.
Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia k odôvodnenému písomnému stanovisku k zámeru, správe o hodnotení a k oznámeniu o zmene prikladá doklad o zaregistrovaní.
Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia môže vzniknúť podľa zákona, ak sa splnia nasledujúce náležitosti:

  • organizácia musí byť založená podľa osobitných predpisov napr. zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
  • musí byť zaregistrovaná,
  • v štatúte organizácie musí byť uvedená podpora ochrany životného prostredia.

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom dostáva priamo od príslušného orgánu:

  • rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
  • správu o hodnotení, na zaujatie stanoviska,
  • všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.