Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku

Dátum schválenia: 1. 4. 1997
Forma: Uznesenie vlády SR č. 231/ 1997
Dokument na stiahnutie: SK, SK-EN
 

Ako odpoveď na článok 6 tohto Dohovoru, ktorý vyžaduje, aby ,,každá zo zmluvný strán v súlade so svojimi špecifickými podmienkami a možnosťami rozvíjala národné stratégie, plány alebo programy na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity”, bola spracovaná v období rokov 1996 - 1997 Národná stratégia ochrany biodiverzity. Národná rada SR ju odsúhlasila 2. júna 1997.
Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku identifikuje 24 strategických cieľov a v ich rámci 143 strategických smerov, v ktorých je potrebné dosiahnuť celoštátny konsenzus, aby sa posilnila ochrana biodiverzity, podporilo trvalo udržateľné využívanie jej zložiek a rovnocenné rozdeľovanie prínosov z využívania biologickej diverzity medzi národmi. Ochrana biodiverzity a využívanie jej zložiek by sa podľa dohovoru mali realizovať v súlade so stratégiami a programami jednotlivých sektorov a rezortov.
Vychádzajúc z Dohovoru o biologickej diverzite pri implementácii Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku sa musia brať do úvahy tieto riadiace princípy:

  • biodiverzita sa musí chrániť v celej šírke - prednostne in-situ (v mieste výskytu),
  • umelo vyvolaný úbytok biodiverzity sa musí kompenzovať v najvyššej možnej miere,
  • diverzita krajiny sa musí zachovať, aby sa zachovala variabilita foriem života na všetkých úrovniach,
  • prírodné zdroje sa musia vždy využívať trvalo udržateľným spôsobom,
  • každý musí byť zodpovedný za ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využívanie.