Preskočit na obsah

Univerzita Komenského v Bratislave


Absolvent bakalárskeho štúdia odboru obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika:
  • získa ucelené úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika;
  • je schopný riešiť fyzikálne problémy, predovšetkým z oblasti  obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnej fyziky;
  • dokáže aplikovať fyzikálne poznatky v každodennom živote, merať, štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať rôzne fyzikálne veličiny;
  • vie interpretovať najnovšie fyzikálne poznatky verejnosti zrozumiteľným spôsobom;
  • je schopný vyvíjať nové materiály a technologické postupy.
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia.

Absolvent magisterského štúdia odboru environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia:
  • má zručnosť pri analýze a tvorbe synoptických máp a prognóz od 1 hodiny do 10 dní;
  • vie obsluhovať meteorologické prístroje, zaznamenávať údaje z radarov a družíc;
  • vie vysvetliť príčiny charakteru a zmeny počasia a štrukturálnych prvkov všeobecnej cirkulácie ovzdušia;
  • vie využiť numerické meteorologické a klimatologické modely na predpoveď počasia a prípravu scenárov zmien klímy;
  • chápe význam slnečného žiarenia ako klimatotvorného faktoru a základné procesy absorpcie a rozptylu slnečného žiarenia v atmosfére.
Nutnou podmienkou na prijatie pre absolventov bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v odbore fyzika.
Ostatní uchádzači (teda absolventi Bc. štúdia  iných univerzít) vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. 

Pozvánku na prijímacie skúšky schvaľuje garant študijného programu, ktorý môže udeliť výnimku absolventom fyziky iných univerzít a prijať ich bez prijímacej skúšky.