Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku

Dátum schválenia: 2009
Forma: Lesnícke štúdie č. 61, 2009; NLC Zvolen, 2010
Dokument na stiahnutie: SK

Stratégia má charakter vedecko-výskumného dokumentu vypracovaného Národným lesníckym centrom. Skladá sa zo štyroch základných tematických okruhov, v ktorom sa identifikujú najvýznamnejšie hybné sily a faktory ovplyvňujúce vývoj lesníctva, obsahuje víziu rozvoja lesníctva do roku 2050, prognózu jeho rozvoja do roku 2025 a napokon stratégiu rozvoja lesníctva. Stratégia nadväzuje na všetky platné dokumenty lesníckej politiky (Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 - 2013, časť lesné hospodárstvo (rok vypracovania a schválenia 2006); Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007); Akčný plán Národného lesníckeho programu SR (2008); Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013 (2007); Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka (2007); Stratégia rozvoja lesníctva (2008)) a načrtáva možné nástroje a prostriedky na realizáciu v nich navrhovaných cieľov a priorít.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že predkladaná štúdia s podrobne spracovanou víziou, prognózou a stratégiou rozvoja lesníctva na Slovensku predstavuje oficiálnu lesnícku politiku. Všetky súčasti tejto štúdie boli schválené v porade vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Bližšie informácie: Lesnícke štúdie č. 61, 2009: Martin Moravčík a kolektív, NLC Zvolen, 2010