Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja lesníctva

Dátum schválenia: 20. 11. 2008
Forma: vyplynula z Porady vedenia MP SR č. 1258/2008-100
Dokument na stiahnutie: SK

Vymedzuje globálny strategický cieľ lesníctva na Slovensku. Ďalej uvádza princípy dlhodobého rozvoja lesov (trvalo udržateľný rozvoj, optimálna produkcia a optimálne plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, stabilita lesných porastov, ekologizácia, hospodárnosť). Najdôležitejšou časťou sú strategické ciele lesníctva do roku 2025. Ide o päť strategických cieľov (podpora ekologického obhospodarovania lesov, zlepšovanie a ochrana životného prostredia, zlepšovanie kvality života, zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti, posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie). V rámci týchto strategických cieľov sa vymedzilo osemnásť priorít. Pri každej priorite sa uvádza jej charakteristika, spôsob zabezpečenia a zdôvodnenie.

Bližšie informácie: Lesnícky časopis - Forestry Journal, 55(1): 65 - 84, 2009: Martin Moravčík, Jozef Konôpka a kolektív; Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Forestportál