Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka

Dátum schválenia: 2007
Forma: vyplynula z uznesenia Porady vedenia MP SR č. 1361/2007-310; Súhrn prognózy a vízie schválený v Porade vedenia MP SR č. 5341/2007-310
Dokument na stiahnutie: SK

Cieľom dokumentu je získať kvalifikovanú vedeckú výpoveď o predpokladanom vývoji pôdohospodárstva na Slovensku v horizonte do roku 2025 a naznačiť smery vývoja v dlhšom časovom horizonte (2050) v podmienkach meniacich sa endogénnych a exogénnych faktorov (hybných síl) vývoja.

Získané poznatky majú slúžiť ako východisko pre formulovanie dlhodobej stratégie rozvoja pôdohospodárstva, vytvorenie národnej pôdohospodárskej doktríny pre dosiahnutie všeobecného konsenzu o spoločenskom poslaní a význame pôdohospodárstva na Slovensku. V neposlednom rade pôjde o východisko pre pozíciu SR pri spoluvytváraní reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU, ktorá by mala v budúcnosti zabezpečiť rovnakosť podmienok pre získavanie podpory Spoločenstva pre všetky členské krajiny ako aj poskytovanie štátnej pomoci a zabezpečiť rast vidieckej ekonomiky a zamestnanosti.

Prognóza je vypracovaná podľa variantných scenárov implementovanej agrárnej politiky, z ktorých jeden variant vychádza z predpokladu podpory rastu ekonomiky pôdohospodárstva, vysokej tvorby pridanej hodnoty, pri vysokej miere konkurencieschopnosti ako aj  využitia prírodných a ľudských zdrojov  Slovenska.

Jeho lesnícka časť sa prezentuje v materiáli Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku (2009).