Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Všeobecné právne predpisy v lesnom hospodárstve so zameraním na ochranu ŽP

 • Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 151/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži
 • Vyhláška 441/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Súvisiace predpisy

 • Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyh­lasovaní lesov osobitného určenia
 • Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochranných lesov
 • Uznesenie vlády SR č. 549 /2007 - Národný lesnícky program SR
 • Uznesenie vlády SR č. 990/2007 - Zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín na Slovensku
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby, v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
 • Nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 104/2013 Z. z. o uzavretí Dohovoru o Európskom lesníckom inštitúte Príloha k čiastke 25 – k oznámeniu č. 104/2013 Z. z.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 323/2013 Z. z. o vyhlásení Slovenskej republiky k Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Poľovníctvo

 • Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška  Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 31. 5. 2023