Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ:

pre lesy a sektor lesného hospodárstva (A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector)
 
Dátum schválenia: 20. 9. 2013
Forma: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov (COM(2013) 659)
Dokument na stiahnutie: SK / EN
 
Dňa 20. septembra 2013 Komisia prijala novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá reaguje na nové výzvy, ktorým čelia lesy a odvetvie lesného hospodárstva. Nová stratégia poskytuje nový rámec v reakcii na zvyšujúce sa nároky kladené na lesy a významné spoločenské a politické zmeny, ktoré ovplyvnili lesy v priebehu posledných 15 rokov.
Táto stratégia má za cieľ umiestniť lesy a sektor lesného hospodárstva do centra úsilia smerom k ekologickému hospodárstvu a oceniť prínosy, ktoré môžu lesy prinášať udržateľným spôsobom, a zároveň zabezpečiť ich ochranu. Na tento účel je potrebný pevný záväzok a politická podpora všetkých zainteresovaných strán.
Stratégia zdôrazňuje, že lesy nie sú dôležité len pre rozvoj vidieka, ale aj pre životné prostredie - najmä pre biodiverzitu; pre odvetvia lesného hospodárstva; bioenergie; a v boji proti zmene klímy.
 
Zatiaľ čo v Zmluve o fungovaní EÚ sa nespomínajú odkazy na špecifické ustanovenia ohľadne politiky EÚ v oblasti lesného hospodárstva, EÚ svojimi politikami už dlhodobo prispieva k uplatňovaniu udržateľného obhospodarovania lesov a k rozhodnutiam členských štátov týkajúcich sa lesov.
V stratégii lesného hospodárstva EÚ z roku 1998 založenej na subsidiarite a spoločnej zodpovednosti sa ustanovil rámec pre akcie súvisiace s lesným hospodárstvom, ktoré podporujú udržateľné lesné hospodárstvo a vychádzajú z prospešných vzťahov založených na spolupráci medzi EÚ a politikami a iniciatívami členských štátov. Akčný plán v oblasti lesného hospodárstva na obdobie rokov 2007-2011 bol dôležitým nástrojom vykonávania stratégie a zameriaval sa na štyri ciele: konkurencieschopnosť, životné prostredie, kvalitu života a koordináciu a komunikáciu.
 
V ex-post hodnotení Akčného plánu v oblasti lesného hospodárstva sa zdôraznila potreba novej stratégie v oblasti lesného hospodárstva, ktorou sa: rozvíja a vykonáva spoločná vízia multifunkčného udržateľného obhospodarovania lesov v Európe, vymedzujú akčné priority a ciele, spájajú stratégie a plány v oblasti financovania zo strany EÚ a členských štátov, posilňuje jednotná medziodvetvová činnosť plánovania, financovania a vykonávania, stanovujú jasné mechanizmy monitorovania, hodnotenia a podávania správ a reviduje účasť zainteresovaných strán.
Nová stratégia podporuje súdržný a celostný pohľad na obhospodarovanie lesov, zahŕňa mnohoraké prínosy lesov, integruje interné a externé otázky týkajúce sa politiky lesného hospodárstva a zameriava sa na celý hodnotový reťazec lesov. Uvádzajú sa v nej hlavné zásady, ktoré sú potrebné na posilnenie udržateľného obhospodarovania lesov a na zlepšenie konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest, predovšetkým vo vidieckych oblastiach a zároveň na zabezpečenie ochrany lesov a poskytovanie ekosystémových služieb. Takisto sa v nej spresňuje, ako chce EÚ implementovať politiky súvisiace s lesným hospodárstvom.
 
Hlavné zásady

  • udržateľné obhospodarovanie lesov a ich polyfunkčná úloha, poskytovanie mnohorakého tovaru a služieb vyváženým spôsobom a zabezpečenie ochrany lesov;
  • efektívnosť zdrojov, optimalizácia príspevku lesov a odvetvia lesného hospodárstva k rozvoju vidieka, rastu a vytváraniu pracovných miest;
  • globálna zodpovednosť, pokiaľ ide o lesné hospodárstvo, podpora udržateľnej výroby a spotreby produktov lesného hospodárstva.

Ciele lesného hospodárstva na rok 2020
Zabezpečiť a preukázať, že všetky lesy v EÚ sa riadia podľa zásad udržateľného obhospodarovania lesov a že sa posilňuje príspevok EÚ na podporu udržateľného obhospodarovania lesov a znižovania odlesňovania na celosvetovej úrovni, a teda:

  • prispievať k nastoleniu rovnováhy rôznych funkcií lesa, spĺňaniu požiadaviek a poskytovaniu životne dôležitých ekosystémových služieb;
  • poskytovať základ pre lesné hospodárstvo a celý hodnotový reťazec lesného hospodárstva, aby boli konkurencieschopnými a životaschopnými prispievateľmi k bioekonomike.

Bližšie informácie:
http://ec.europa.eu
www.forestportal.sk