Preskočit na obsah

Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky


Dátum schválenia: 21. 8. 2013
Forma: uznesenie vlády SR č. 492/2013
Dokument na stiahnutie: SK
 
Svojou štruktúrou vymedzuje rámec riešenia problematiky lesnícko-drevárskeho sektora. Zameriava sa na dôsledky svetovej ekonomickej a finančnej krízy, vplyvy a dopady klimatických zmien na lesné ekosystémy, ich stabilitu, drevinové zloženie a produkciu drevnej hmoty. Na základe zmapovania súčasnej situácie, načrtnutia očakávaných vývojových trendov a stanovenia cieľov sa vypracovali rámcové opatrenia, ktorých splnenie by malo posunúť lesnícko-drevársky komplex na pozíciu, keď bude zabezpečovať zvýšeným využívaním domácej obnoviteľnej suroviny rozvoj vidieckych regiónov – vytváraním pridanej hodnoty na výrobky z dreva a ponuku nových pracovných miest.
 
V záujme rozvoja konkurencieschopného sektora si program kladie za cieľ zvyšovanie jeho pridanej hodnoty a zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva.
Vzhľadom na silnú európsku i globálnu podporu využívania dreva ako ekologicky priaznivej, obnoviteľnej a recyklovateľnej suroviny má domáci lesnícko-drevársky sektor ambíciu a podmienky stať sa jedným z pilierov slovenskej ekonomiky. Navyše ukladaním uhlíka v lesoch, v produktoch z vyťaženého dreva a jeho náhradou za neobnoviteľné suroviny a energiu, sektor významnou mierou prispieva k zmierňovaniu klimatickej zmeny. Preto je jedným z cieľov programu aj zvyšovanie využitia lesnej biomasy a vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní dreva na energetické účely.
 
V záujme úspešnej implementácie programu sú jeho rámcové opatrenia podrobne rozpracované v Akčnom pláne Národného programu využitia potenciálu dreva SR, schválenom 14.5.2014.