Preskočit na obsah

Národný lesnícky program Slovenskej republiky

Dátum schválenia: 27. 6. 2007
Forma: uznesenie vlády SR č. 549 z 27. júna 2007; NR SR vzala na vedomie
Národný lesnícky program Slovenskej republiky (NLP SR) uznesením č. 531 z 20. septembra 2007
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Ide o základný lesnícko-politický dokument, dôležitý nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, medzisektorovej spolupráce a plnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s lesníctvom. Určuje 5 strategických cieľov – (1) Podpora ekologického obhospodarovania lesov, (2) Zlepšovanie a ochrana životného prostredia, (3) Zlepšovanie kvality života, (4) Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti, (5) Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie, ktoré sa rozpracovali do 18 priorít a do 55 rámcových cieľov lesného hospodárstva na Slovensku, pričom sa orientuje na primerané využívanie ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií lesov v prospech celej spoločnosti i vlastníkov lesov.

Základným princípom, z ktorého NLP SR vychádza, je teda obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom, pri motivačnom pôsobení štátnej lesníckej politiky na podporu verejných záujmov a zvyšovaní zodpovednosti vlastníkov lesov za ich majetok.
Na zabezpečenie programu sa v roku 2008 vypracoval akčný plán (aktualizovaný v roku 2015). Časový horizont plnenia NLP SR sa stanovil do konca roku 2020.

Bližšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/13990/1