Preskočit na obsah

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020


Dátum schválenia: 3. 7. 2013
Forma: Uznesenie vlády SR č. 357/2013
Dokument na stiahnutie: SK
 

Koncepcia vychádza prioritne zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky a programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016. V oblasti LH sa koncepcia zameriava na splnenie strategického cieľa zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom využívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti, najmä vidieckych oblastí a pre efektívne využívanie dreva ako ekologickej a obnoviteľnej suroviny.
 
Ekonomický aspekt trvalo udržateľného obhospodarovania lesov obsahuje napĺňanie základných predpokladov pre zvýšenie konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v dlhodobom horizonte a zlepšenie trvalo udržateľného využívania lesníckych výrobkov a služieb. Tu je potrebné riešiť prioritne 3 úlohy:

  • Príprava techniky a technológií obhospodarovateľov lesov (dosiahnuť zvýšenie podielu ekologických technológií a strojov pri obhospodarovaní lesov a z toho vyplývajúce zníženie škôd na životnom prostredí, elimináciu únikov škodlivých splodín a zníženie emisií oxidu uhličitého a oxidov dusíka).
  • Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie (podpora pestovania energetických porastov, v strednodobom horizonte by mala výmera energetických porastov dosiahnuť výmeru 7 500 ha).
  • Podpora usporiadania vlastníckych a užívacích práv k lesným nehnuteľnostiam.

Ekologický aspekt trvalo udržateľného obhospodarovania lesov obsahuje napĺňanie základných predpokladov pre zlepšovanie biologickej rozmanitosti, viazanie uhlíka, integritu, zdravie a odolnosť lesných ekosystémov. V rámci ich napĺňania boli zadefinované 3 prioritné úlohy:

  • Zabezpečenie starostlivosti o drobné vodné toky v pôsobnosti MPRV SR (zabezpečenie protipovodňovej ochrany, zlepšenie zadržiavania vody v krajine, zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny, podporovanie a zachovanie biologickej diverzity).
  • Podpora ochrany a trvalého využívania genetických zdrojov lesných drevín.
  • Obnova funkcií lesov na plochách postihnutých kalamitou a zvýšenie stability lesných porastov formou zabezpečenia intenzívnej obnovy lesa a výchovy lesných porastov.

 
Sociálny aspekt trvalo udržateľného obhospodarovania lesov obsahuje napĺňanie ambície prispieť ku kvalite života zachovaním a zlepšovaním sociálnych a kultúrnych dimenzií lesov a lesníctva. V rámci jej napĺňania boli zadefinované 2 prioritné úlohy:

  • Podpora rozvoja využívania nedrevoprodukčných služieb lesa (vytváranie pracovných miest k zlepšeniu sociálneho postavenia vidieckeho obyvateľstva, presadzovať platby za služby lesných ekosystémov ako ďalšieho zdroja príjmov obhospodarovateľov lesa, práca s verejnosťou, lesná pedagogika).
  • Podpora existujúcich kultúrnych a historických pamiatok spojených s lesným hospodárstvom a poľovníctvom (podpora a zveľaďovanie národných kultúrnych a historických pamiatok spojených s lesným hospodárstvom a poľovníctvom).

Identifikované prioritné úlohy v rámci ekonomického, ekologického a sociálneho aspektu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zdôrazňujú význam multifunkčnej úlohy lesov. Poukazujú tiež na potrebu zlepšenia koordinácie, komunikáciu a spolupráce vo všetkých oblastiach a odvetviach súvisiacich s lesníckym sektorom.
 
Bližšie informácie:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/9925/1