Preskočit na obsah

Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035 (2021)

Dátum schválenia: 22. 12. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 785/2021
Dokument na stiahnutie: SK
 
Vízia je analyticko-syntetický dokument, skoncipovaný so zámerom pomenovať súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a návrh pro-rozvojových opatrení v šiestich základných oblastiach (Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Lesníctvo, Ochrana životného prostredia, Rozvoj vidieka, Pôdohospodárske školstvo, veda a výskum).
 
Cieľom vízie je prechod k efektívnemu a konkurencieschopnému pôdohospodárstvu založenému na ekologicky prijateľných riešeniach a zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu slovenských poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov zvýšením kvality primárnej produkcie, stupňa jej spracovania, inovácií a pridanej hodnoty odvetvovo špecifických produktov pri zohľadnení udržateľnosti a starostlivosti o životné prostredie a klímu.
 
Vízia mapuje 7 kľúčových častí, vrátane:
„Základné problémy rozvoja v oblasti lesného hospodárstva (Kapitola 7)“, ktorá mapuje základné aspekty determinujúce rozvoj agro-lesníctva, ciele a potrebné opatrenia na ich dosiahnutie, s dôrazom na ekologizáciu postupov obhospodarovania lesa, filozofiu prírode blízkeho lesného hospodárstva a s tým súvisiacu podporu agrolesníckych systémov a ekosystémových služieb.