Preskočit na obsah

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (2022)

Dátum schválenia: 10. 2. 2022
Forma: Uznesenie vlády SR č. 94/2022
Dokument na stiahnutie: SK
 
Materiál zohľadňuje všetky vytýčené priority na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka v Slovenskej republike do konca desaťročia. Z európskych zdrojov je na to vyčlenených viac ako 3,3 miliardy eur, príspevok zo štátneho rozpočtu je vo výške 865 miliónov eur.
 
Plán je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v programovacom období 2023 – 2027 prostredníctvom súboru intervencií vo forme priamych platieb, prechodných vnútroštátnych platieb, sektorových intervencií a intervencií na rozvoj vidieka zoskupených v rámci 9 špecifických cieľov a 1 prierezového cieľa.
 
V oblasti lesníctva
  • Strategický plán má o. i. za cieľ ozdravovať lesy a podporovať v nich prírode blízke hospodárenie.
  • Program LEADER doplní podpora biohospodárstva a podpora obhospodarovania lesov malých výmer, ktoré prispejú k rozvoju zamestnanosti na vidieku a efektívnemu a udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a biomasy.
  • Dôležitým aspektom strategického plánu SPP je zlepšenie spolupráce pôdohospodárov, potravinárov a lesníkov s odborníkmi z výskumných inštitúcii a univerzít, vzdelávanie a poradenstvo.