Preskočit na obsah

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Dátum schválenia: 14. 5. 2014
Forma: uznesenie vlády SR č. 231/2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Program rozvoja vidieka je v poradí druhým dokumentom (po Partnerskej dohode SR 2014 – 2020), ktorý je Slovensko povinné vypracovať, aby mohlo čerpať podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

EPFRV poskytuje finančnú podporu na udržateľný rozvoj vidieka. Z hľadiska celkového rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ podpora rozvoja vidieka prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti pôdohospodárstva; udržateľnému obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k činnostiam súvisiacim so zmenou klímy a k vyváženému územnému rozvoju vidieka vrátane tvorby a udržania zamestnanosti.

Program je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z EPFRV v programovacom období 2014 – 2020 prostredníctvom súboru opatrení zoskupených okolo 6 priorít rozvoja vidieka.


Strategické zameranie priorít :

  • Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
  • Priorita 5: Propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Prechodné obdobie na roky 2021 a 2022

S cieľom umožniť nepretržité platby poľnohospodárom a iným príjemcom SPP sa na roky 2021 a 2022 bolo prijaté tzv. prechodné nariadenie EÚ, ktoré predlžuje obdobie PRV SR 2014 – 2020  do 31. decembra 2022. Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktoré stanovuje určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022. V zmysle uvedeného nariadenia EÚ sa predĺženie programovacieho obdobia uskutoční modifikáciou PRV SR 2014 – 2020.

V roku 2022 došlo k 9. modifikácii PRV SR 2014 – 2020 schválenej Európskou komisiou 3. 2. 2022: PRV SR 2014 – 2022.