Preskočit na obsah

Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (2022)

Dátum schválenia: 1. 6. 2022
Forma: Uznesenie vlády 372/2022
Dokument na stiahnutie: SK (PDF; 1,07 MB)
 
Cieľom Koncepcie je zabezpečenie postupného obnovenia poškodených vodných útvarov, zastavenie znečisťovania vôd, poklesu množstva podzemných vôd a zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody v regiónoch. Koncepcia sa zameriava na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne. Koncepcia zohľadňuje medzinárodné a európske priority a nové výzvy, ktorým Európa a Slovensko čelí; a to hlavne v oblasti zmeny klímy a pripravenosti vodohospodárskeho sektora na negatívne dopady tejto zmeny. 
 
Koncepcia formuluje opatrenia v desiatich oblastiach intervencie a k nim sú priradené ukazovatele a časový rámec plnenia jednotlivých opatrení. Dosiahnutie cieľovej hodnoty je vo všeobecnosti uvažované pre rok 2030, ak nie je uvedený iný časový rámec. V prípade ukazovateľov, kde nie je známa východisková hodnota, je uvedený očakávaný trend vývoja (stúpajúci/klesajúci).
 
Ciele súvisiace s lesníctvom:
 
Prioritná oblasť: Voda v krajine
Cieľ 1.1. Krajina schopná zadržiavať vodu a zmierňovať dôsledky zmeny klímy
Opatrenia:
  • pri obhospodarovaní lesov v maximálnej možnej miere uplatňovať prírode blízke obhospodarovanie lesov, vo všetkých lesoch prispôsobiť ich manažment tak, aby boli schopné zadržiavať vodu a pozitívne ovplyvňovať vodný režim krajiny, chrániť pramene, prameniská a časti lesných porastov okolo vodných tokov, podporovať druhovú a genetickú diverzitu lesných porastov s dôrazom na využívanie pôvodných (autochtónnych) druhov drevín, navrhnúť zmeny kategorizácie lesných porastov v prospech lesov osobitného určenia a ochranných lesov
  • podporovať úpravu a/alebo sanáciu dlhodobo nepoužívaných lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek s cieľom spomaliť odtok vody z lesnej krajiny,
  • podporovať vykonávanie opatrení na lesnej dopravnej sieti minimalizujúcich a spomaľujúcich odtok vody z lesných pozemkov sprístupnených touto sieťou,
  • v chránených územiach na lesných pozemkoch podporovať ponechávanie dostatočného množstva starých stromov na dožitie a odumretého dreva, podporovať ochranu a zachovanie pralesov a prírodných lesov, ako aj zachovanie a zlepšenie stavu mokradí a ďalších nelesných ekosystémov zadržiavajúcich vodu
  • pri vyhotovení programov starostlivosti o lesy predkladať návrhy a požiadavky na zabezpečenie vhodného manažmentu a ochrany spoločenstiev lužných lesov vrátane ich revitalizácie a obnovy, v prípade potreby navrhnúť zmenu programov starostlivosti o lesy
 
Prioritná oblasť: Čisté vody
Cieľ 5.1. Účinná ochrana vodárenských zdrojov
Opatrenia:
  • predkladať návrhy na vyhlasovanie lesov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov za lesy osobitného určenia