Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Informácia o priebehu a výsledkoch Siedmej konferencie ministrov FOREST EUROPE a Mimoriadnej konferencie ministrov FOREST EUROPE (Madrid, Španielsko, 20. a 21. október 2015)

Dátum informovania: 13. 1. 2016
Forma: materiál pre informáciu, vzatý na vedomie
Dokument na stiahnutie: SK
 
FOREST EUROPE (Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe) je najvyšším politickým grémiom európskych ministrov zodpovedných za agendu lesov, ktorého základným cieľom je podpora realizácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v tomto geopolitickom regióne.

V priebehu siedmej konferencie ministrov prítomní ministri a ostatní vedúci predstavitelia signatárskych strán podpísali štyri strategické dokumenty (deklaráciu, dve rezolúcie a jedno rozhodnutie), ktoré zakladajú politický záväzok na posilnenie implementácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom národných opatrení a ďalšej spolupráce na celoeurópskej úrovni. Zároveň potvrdzujú mandát FOREST EUROPE, ako politického procesu na vysokej úrovni pre spoluprácu o lesoch v Európe, a stanovujú jeho budúce smerovanie. Bolo podpísané aj rozhodnutie, v zmysle ktorého signatárske strany FOREST EUROPE najneskôr do roku 2020 preskúmajú možné spôsoby dosiahnutia konsenzu v otázke právne záväznej dohody o lesoch v Európe.
 
Bližšie informácie: 7th FOREST EUROPE Ministerial Conference