Preskočit na obsah

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020

Dátum schválenia: 22. 1. 2014
Forma: uznesenie vlády SR č. 33/2014
Dokument na stiahnutie: SK


Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020, ktorú vláda vzala na vedomie uznesením č. 357 z 3. júla 2013. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.

Tento materiál svojim obsahom dopĺňa Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva a v rámci úseku lesného hospodárstva špecifikuje efektívny komplex nástrojov a opatrení na udržateľné obhospodarovanie lesov, predovšetkým pre tieto prioritné úlohy:

  • zabezpečenie starostlivosti o drobné vodné toky v pôsobnosti MPRV SR a
  • obnovu funkcií lesov na plochách postihnutých kalamitou a zvýšenie stability lesných porastov formou zabezpečenia intenzívnej obnovy lesa a výchovy lesných porastov.