Preskočit na obsah

Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

Dátum schválenia: 14. 5. 2014
Forma: uznesenie vlády SR č. 225/2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Vypracovaný bol v nadväznosti na Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky, schválený vládou SR 21.8.2013. Rámcové opatrenia jednotlivých cieľov Národného programu boli rozpracované na podrobnejšie opatrenia zo stanovením zodpovednosti, termínov a predpokladanej finančnej náročnosti týchto opatrení ako aj zdrojov financovania.

V rámci piatich cieľov bolo vypracovaných 66 opatrení, ktorých plnenie sa predpokladá v časovom horizonte rokov 2014 až 2020.

  • Prvý cieľ „Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov“ obsahuje 16 opatrení,
  • druhý cieľ „Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore“ obsahuje 18 opatrení,
  • tretí cieľ „Podporovanie zhodnocovania potenciálu dreva na báze malého a stredného podnikania v regiónoch využitím miestne dostupných zdrojov, so zámerom zvýšenia zamestnanosti a s tým súvisiacim regionálnym rozvojom“ obsahuje 9 opatrení,
  • štvrtý cieľ „Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti“ obsahuje 11 opatrení,
  • piaty cieľ „Dosiahnutie zvýšeného využitia  lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na energetické účely“ obsahuje 12 opatrení.