Preskočit na obsah

Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015 – 2020


Dátum schválenia: 16. 12. 2015
Forma: uznesenie vlády SR č. 697/2015
Dokument na stiahnutie: SK
 
Akčný plán je nastavený na obdobie rokov 2015 2020 a nadväzuje na obsah a štruktúru Národného lesníckeho programu SR (NLP SR) a jeho akčného plánu vypracovaného na roky 2007 2013 (schváleného vládou SR v júni 2008). Rozpracováva 5 strategických cieľov NLP SR a 39 aktualizovaných rámcových cieľov na úroveň opatrení. Pri vypracovaní akčného plánu sa navrhli opatrenia nevyhnutné na splnenie vytýčených cieľov, bez ohľadu na to, či v období jeho realizácie budú k dispozícii potrebné finančné a ľudské (chápe sa ako indikatívny materiál).

Pri formulovaní jednotlivých opatrení akčného plánu sa vychádzalo z podrobnej analýzy aktuálneho stavu a vývoja národných politických a spoločensko-ekonomických ukazovateľov, stavu a vývoja lesov a lesníctva na Slovensku, platných národných dokumentov a predpisov súvisiacich s lesníctvom, ale aj z analýzy európskych princípov a globálnych vplyvov, ktoré budú realizáciu Akčného plánu NLP SR limitovať.

Pri jeho vypracovaní sa zohľadnili medzinárodne uznané princípy tvorby národných lesníckych programov prijaté na regionálnej európskej úrovni na IV. Konferencii ministrov o ochrane lesov v Európe konanej v roku 2003 vo Viedni (najmä účasť všetkých zainteresovaných skupín, holistický a medzisektorový prístup, súlad s národnou politikou a legislatívou, integrácia so stratégiami národného udržateľného rozvoja, súlad s medzinárodnými záväzkami, ekosystémový prístup, budovanie kapacít a ďalšie).
 
Bližšie informácie: Akčný plán Národného lesníckeho programu SR za obdobie rokov 2007 – 2013