Preskočit na obsah

Koncepcia ochrany prírody a krajiny

Dátum schválenia: 24. 5. 2006
Forma: Uznesenie vlády SR č. 471/ 2006
Dokument na stiahnutie: SK

Koncepcia nadväzuje na vládnu Koncepciu rozvoja štátnej ochrany prírody do roku 2005, schválenú v roku 1987, ktorá bola v prevažnej miere splnená, v súčasnej dobe je prekonaná a stratila opodstatnenie.
Základné východiská určujúce postup SR pri zabezpečovaní ochrany prírody a krajiny sú:

  • plnenie povinností vyplývajúcich z členstva SR v Európskej únii,
  • spolupráca s vlastníkmi (správcami, nájomcami) pozemkov v chránených územiach,
  • vlastníctvo pozemkov v chránených územiach a vzťah vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov k ich obhospodarovaniu v súlade s požiadavkami ich ochrany,
  • výška a spôsob pokrytia nevyhnutných nákladov vyplývajúcich z potrieb ochrany prírody a krajiny,
  • transparentný postup vymedzovania chránených častí prírody a krajiny a realizácia ich obhospodarovania na základe vedeckých poznatkov,
  • koherentný postup štátnych orgánov a organizácií pri využívaní chránených častí prírody,
  • zapojenie samospráv a verejnosti do ochrany prírody a krajiny.

Koncepcia hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie, osobitne v územnej ochrane prírody a krajiny, druhovej ochrane a ochrane drevín, vo výchove a vzdelávaní, výkone štátnej správy, v spolupráci so samosprávou, s mimovládnymi organizáciami, ako aj v medzinárodnej oblasti s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov. Je spracovaná na obdobie desiatich rokov