Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí

Dátum schválenia: 11. 1. 2017
Forma: Uznesenie vlády SR č. 5/2017
Dokument na stiahnutie: SK

Koncepcia predstavuje možnosti ako SR môže prispieť k implementácii 17 cieľov udržateľného rozvoja vo svete. V dlhodobom rozmere by SR mala napredovať smerom k definovaniu jednotnej vízie obrazu Slovenska v zahraničí s ohľadom na udržateľný rozvoj. Z tohto dôvodu sa bude SR v strednodobom hľadisku zasadzovať za implementáciu cieľov udržateľného rozvoja v týchto kľúčových oblastiach:
Ľudia a štát - Slovensko bude zdieľať svoje skúsenosti z transformácie, demokratizácie a budovania právneho štátu. Výraznejšie sa bude zasadzovať za budovanie odolnosti krajín, vytváranie stabilných inštitúcií a reformy bezpečnostného sektora s dôrazom na zastúpenie žien a ochranu práv dieťaťa.
Prosperita - Slovensko bude podporovať vytváranie ekonomických príležitostí a zamestnanosti ako účinného nástroja na boj proti chudobe, odstraňovaniu nerovností, bojovaniu proti príčinám migrácie a budovaniu ekonomickej a sociálnej odolnosti krajín. Bude pri tom podporovať zapojenie podnikateľského sektora pre napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja za hranicami SR, inovácie, digitalizáciu, transfer technológií a podporu investícií.
Prostredie - Slovensko sa bude aktívne angažovať v boji proti zmenám klímy a v snahách o udržateľné využívanie ekosystémov. Zameria sa primárne na vodné a lesné hospodárstvo, kde existuje značná slovenská expertíza umožňujúca zdieľanie skúseností a budovanie kapacít partnerov. Slovensko podporí budovanie kapacít a partnerstiev taktiež v oblasti udržateľných zdrojov energie a transferu „čistých“ technológií, a to s využitím expertízy vedeckej komunity a podnikateľského sektora.
Partnerstvo pre rozvoj - Slovensko bude postupne zvyšovať svoju rozvojovú spoluprácu na úroveň 0,33 % ODA/HND do roku 2030. Bude intenzívnejšie spolupracovať so širokou škálou donorov a partnerov zo súkromného, akademického a mimovládneho sektora prostredníctvom spoločného programovania, spoločnej implementácie projektov a spoločného mobilizovania ďalších zdrojov financovania rozvoja.