Preskočit na obsah

Katalóg chránených stromov

Chránené stromy sú samostatnou kategóriou ochrany prírody a rovnako ako chránené druhy, chránené územia, územia európskeho významu, súkromné chránené územia a ochranné pásma patria medzi osobitne chránené časti prírody a krajiny vymedzené v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Sú to stromy s osobitnou právnou ochranou, rozptýlené v krajine na najrozmanitejších miestach, tam, kde im prírodné podmienky a starostlivosť ľudských generácií umožnili rásť a dožiť sa súčasnosti. Sú súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných komplexov, ale aj ľudských sídiel, historických záhrad alebo parkov. Sú to buď jednotlivé exempláre, alebo menej či viacpočetné skupiny, ale aj rozsiahle stromoradia náhodne umiestnené alebo zámerne vysadené človekom.
 
Podľa § 49 ods. 1 zákona kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí môže okresný úrad v sídle kraja vyhláškou vyhlásiť za chránené stromy. Takéto stromy sú evidované v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny. Správcom štátneho zoznamu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a prevádzkuje ho ministerstvom poverená organizácia ochrany prírody.
 
Na Slovensku sa ochrane starých alebo inak hodnotných stromov začala venovať veľká pozornosť najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. V októbri 1955 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon č. 1/1955 o štátnej ochrane prírody, podľa ktorého mohli byť významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránený prírodný výtvor alebo chránenú prírodnú pamiatku.

Katalóg chránených stromov bol vytvorený v roku 2002. Je aktuálnym výstupom databázy štátneho zoznamu chránených stromov a bol určený nielen pre laickú, ale aj odbornú verejnosť. Podľa doterajších skúseností výstupy z neho sú využívané nielen orgánmi štátnej správy ochrany prírody, regionálnymi organizačnými útvarmi Štátnej ochrany prírody SR, ale aj vedeckými inštitúciami, študentmi škôl rôznych stupňov, združeniami s právnou subjektivitou alebo inými záujmovými skupinám a jednotlivcami.

Údaje v katalógu sú informatívne a nie je možné používať ich na právne úkony. Odbornou organizáciou ochrany prírody vo veciach ochrany drevín a chránených stromov je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (www.sopsr.sk).

Správcovia obsahu

Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 472 20 26
www.sopsr.sk
E-mail:chranene.stromy@enviroportal.sk
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 547 72 10
http://www.smopaj.sk/sk
E-mail:chranene.stromy@enviroportal.sk

 

Technický prevádzkovateľ

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28A
975 90 Banská Bystrica
https://www.sazp.sk/
E-mail:chranene.stromy@enviroportal.sk