Katalóg chránených stromov

English

Chránené stromy sú samostatnou kategóriou ochrany prírody a rovnako ako chránené druhy, chránené územia, územia európskeho významu, súkromné chránené územia a ochranné pásma patria medzi osobitne chránené časti prírody a krajiny vymedzené v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Sú to stromy s osobitnou právnou ochranou, rozptýlené v krajine na najrozmanitejších miestach, tam, kde im prírodné podmienky a starostlivosť ľudských generácií umožnili rásť a dožiť sa súčasnosti. Sú súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných komplexov, ale aj ľudských sídiel, historických záhrad alebo parkov. Sú to buď jednotlivé exempláre, alebo menej či viacpočetné skupiny, ale aj rozsiahle stromoradia, náhodne umiestnené alebo zámerne vysadené človekom.
 
Podľa § 49 ods. 1 zákona kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí môže vláda nariadením vyhlásiť za chránené stromy. Takéto stromy sú evidované v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny. Vedením štátneho zoznamu chránených stromov je Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky od 1. 7. 2002 poverené Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.      
 
Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. V októbri 1955 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon č.1/1955 o štátnej ochrane prírody, podľa ktorého mohli byť významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránený prírodný výtvor alebo  chránenú prírodnú pamiatku.
O štyridsať rokov neskôr, 1. januára 1995, nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa § 34 tohto zákona mohli byť kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí vyhlásené za chránené stromy. Rovnakú stratégiu ochrany významných stromov prijal aj nový zákon o ochrane prírody a krajiny – zákon č. 543/2002 Z. z. – s účinnosť od 1. 1. 2003.  
 
Katalóg chránených stromov bol vytvorený v roku 2002. Je aktuálnym výstupom databázy štátneho zoznamu chránených stromov a bol určený nielen pre laickú, ale aj odbornú verejnosť. Podľa doterajších skúsenosti výstupy z neho sú pre svoj obsah využívané  nielen  orgánmi štátnej správy ochrany prírody, regionálnymi útvarmi odbornej  organizácie ochrany prírody, ale aj vedeckými inštitúciami, študentmi škôl rôznych stupňov,  mimovládnymi organizáciami alebo inými záujmovými skupinami a subjektmi. 
 

  • Údaje v katalógu sú informatívne a nie je možné používať ich na právne úkony.
  • Odbornou organizáciou ochrany prírody vo veciach ochrany drevín a chránených stromov je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici (www.sopsr.sk).
  • Názvy chránených stromov vyznačené červenou farbou písma nie sú uvedené v právnom predpise, ktorým boli chránené stromy vyhlásené (chránené stromy boli kompetentným orgánom ochrany prírody vyhlásené bez názvu). Sú to pomocné názvy, vytvorené pre účely databázy katalógu.
  • Vedecké mená stromov sú uvedené aktuálne podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska (Marhold, Hindák, 1998) alebo podľa Slovenského botanického názvoslovia (Červenka, 1986). Vedecké mená stromov sa vo viacerých prípadoch nestotožňujú s už neaktuálnymi vedeckými menami stromov, uvedenými v právnych predpisoch, ktorými boli stromy vyhlásené za chránené.