Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

František Skřivánek

27.10.2023 - 27.10.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva , Školská 4, Liptovský Mikuláš


Spomienka na legendárneho českého jaskyniarstva Františka Skřivánka (1933 – 2023) vo filmových dokumentoch a diskusia o jeho živote a tvorbe s jaskyniarmi Gabrielom Lešinským a Petrom Holúbekom. 

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Konferencia COINTT 2023

24.10.2023 - 25.10.2023 Hotel Saffron v Bratislave


Dňa 24. – 25. 10. 2023 sa v hoteli Saffron v Bratislave uskutoční konferencia COINTT 2023 – najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií.

Registrácia: www.cointt.sk/registracia

Organizátor:Centrum vedecko-technických informácií SR

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

18.10.2023 - 20.10.2023 Podbanské


Tematické okruhy konferencie

 •   aktuálna smernica Rady 91/271/EHS – plnenie, financovanie...
 •   legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV a stokových sietí
 •   rekonštrukcia, intenzifikácia a obnova stokových sietí a ČOV
 •   ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV vrátane   využitia prostriedkov z fondov EÚ
 •   progresívne metódy čistenia odpadových vôd vrátane prírode blízkych riešení a spracovania   kalov
 •   vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
 •   dažďové vody, vody z povrchového odtoku, opätovné používanie vyčistených odpadových vôd
 •   polutanty v odpadových vodách
 •   prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí, krízové stavy a havárie
 •   špecifiká prevádzky priemyselných ČOV
 •   nové technologické postupy pri výstavbe, rekonštrukcii a obnove stokových sietí a ČOV
 •   materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
 •   optimalizácia, automatizácia a riadenie procesov
 •   revízia smernice Rady 91/271/EHS – rozšírenie pôsobnosti, energetická neutralita, dosah na   prevádzkovateľov, monitoring mikropolutantov, rozšírená zodpovednosť výrobcov,   monitorovanie pandémií...

Viac informácií: https://www.vuvh.sk/?pid=67

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva

CARBON DAY 2023

12.10.2023 - 13.10.2023 Hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava


Tematické okruhy konferencie:

 • Aktuálna klimaticko-energetická politika
 • Uhlíkové clo
 • Finančné nástroje na zmenu klímy
 • Environmentálny fond a možnosti podpory
 • Stratégia obchodovania s emisiami
 • Cesta k uhlíkovej neutralite v súvislostiach
 • Uhlíkový greenwashing
 • Dekarbonizačné projekty – príklady z priemyslu
 • Dekarbonizačné projekty – príklady samospráv
 • Diskusný blok

Viac informácií: www.ekonferencia.sk

Organizátor:EKOS plus

Podpora financovania projektov v priemyselných prevádzkach

10.10.2023 - 10.10.2023


Cieľom bezplatnej online konferencie je zvýšiť povedomie o financovaní a riešeniach financovania, ktoré podporujú priemyselnú transformáciu a obehové hospodárstvo v priemyselných prevádzkach a ich projektoch.

PROGRAM A REGISTRÁCIA

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Európska komisia

ENVIRO konferencia 2023

10.10.2023 - 10.10.2023

10. ročník úspešnej obľúbenej ENVIRO konferencie poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

 • zákona o odpadoch,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Odborní lektori z praxe oboznámia účastníkov s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Viac informácií: https://www.eseminare.sk/enviro-konferencia-2018-5-rocnik-productsem_k41/

Organizátor:Verlag Dashöfer