Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Medzinárodný deň Dunaja v Bratislave

28.06.2023 - 28.06.2023 Meracia stanica SHMÚ Bratislava – Devín

Slovenský hydrometeorologický ústav pozýva na zaujímavé, edukačné podujatie – oslavu Medzinárodného dňa Dunaja, ktorá sa uskutoční 28. júna 2023 (v stredu) o 10.00 hod. pri meracej stanici Bratislava – Devín na nábreží pod sútokom Dunaja s Moravou, priamo pod hradom Devín.

Program

 • Prezentácia vodomernej stanice Devín, riečny kilometer 1879.78 na Dunaji. V tomto objekte v 15 minútovom kroku SHMÚ meria vodný stav, prietok, teplotu vody. Údaje sú online zobrazené na webe. Priamo v objekte SHMÚ uvidíte prezentáciu histórie meraní a ukážku všetkých meracích zariadení používaných na Slovensku.
 • Od 10:00 hod. každú pol hodinu sa odmeria prietok z člna priamo na Dunaji, celý priebeh merania môžete sledovať na monitore vedľa meracej stanice.
 • Zistíte, aká je kvalita vody v Dunaji a aké živočíchy v nej žijú.
 • Súčasťou prezentácie bude aj ukážka vzorkovania kvality vôd a ukážka merania základných parametrov kvality in situ (pH, teplota vody, vodivosť a množstvo kyslíka).
 • Môžete byť účastníkmi prezentácie a súťaže v určovaní vodných organizmov žijúcich v povrchových vodách priamo v okolí vodomernej stanice v Devíne.
 • Urobí sa aj tzv. zadažďovací pokus – meranie vzniku povrchového odtoku (koľko vody odtečie) pri známej intenzite dažďa. Sami si môžete nasimulovať dážď a uvidíte, koľko a ako rýchlo odtečú spadnuté zrážky zo svahu.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke SHMÚ.

Organizátor:Slovenský hydrometeorologický ústav

Rastliny, ktoré zachránili svet (163. ekopodujatie)

22.06.2023 - 22.06.2023 SMOPAJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Príďte si vypočuť zaujímavé rozprávanie o zemiakoch, ktoré boli zaradené medzi sedem kultúrnych rastlín, ktoré zmenili svet.

Autorkou prednášky je doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.

Dátum konania: 22. jún 2023 o 17:00

Vstupné dobrovoľné

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

ODPADY 2023

22.06.2023 - 23.06.2023 Holiday Inn, Žilina


11. ročník dvojdňovej konferencie zameranej na problematiku odpadov predstaví aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve (OH) pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Témy konferencie:

 • aktuálna legislatíva OH,
 • legislatívne zámery EÚ a MŽP SR,
 • textil - zber a recyklácia po novom,
 • zahraničné príklady,
 • povoľovacie procesy pre projekty OH,
 • príklady komunálnych riešení OH,
 • priemyselné odpady v súvislostiach.

Viac informácií: program (PDF, 592 kB)https://www.ekonferencie.sk/odpady23

Organizátor:EKOSPLUS

Kritické suroviny pre Slovensko – workshop

21.06.2023 - 21.06.2023 Prednášková miestnosť ŠGÚDŠ (geofond), Mlynská dolina 1, Bratislava

Program workshopu:

 • Videopríhovor Roberta Hajšela, poslanca EP
 • Ing. Milan Grohol, PhD.: Návrh nariadenia EK ku CRM (critical raw materials act)
 • RNDr. Pavel Bačo: Kritické suroviny SR
 • RNDr. Michal Poňavič, PhD., RNDr. Jaromír Starý, PhD.: Výzkum kritických surovin v České geologické službě
 • Mgr. František Bakoš, PhD.: Prieskum ložísk kritických surovín na Slovensku – príklady z praxe 
 • Diskusia

Na workshop sú pozvaní zástupcovia relevantných ministerstiev, rezortných vedeckých inštitúcií a podnikov, univerzít a vysokých škôl, environmentálnych organizácií, súkromných spoločností (ťažba nerastných surovín, geologický prieskum, sanácia ťažobného odpadu), poslanci EP za Slovensko, starostovia a miestna samospráva potenciálne dotknutých oblastí, informovaná verejnosť.

Na workshope budú prezentované nasledujúce tematické okruhy prednášok a príspevkov do diskusie:

 • Súčasný stav legislatívy v rámci EÚ v oblasti využívania kritických nerastných surovín (CRM) a možnosti jej implementácie v podmienkach SR
 • Súčasný stav financovania projektov so zameraním na CRM, perspektívne možnosti financovania výskumu a prieskumu CRM
 • Súčasný stav a nové možnosti výskumu a prieskumu CRM na Slovensku – primárne a sekundárne zdroje
 • Propagácia, vzdelávanie a budovanie lepšieho obrazu geológie a ťažby nerastných surovín v spoločnosti

Viac informácií: https://www.geology.sk/2023/06/05/workshop-kriticke-suroviny-pre-slovensko/

Organizátor:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility IV.

20.06.2023 - 20.06.2023 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Skúsení lektori prevedú účastníkov od základných princípov udržateľnej mobility cez tvorbu kvalitnej infraštruktúry až po komunikáciu, ktorá je dôležitým pilierom práce s verejnosťou aj v oblasti dopravy a mobility.

Vzdelávací workshop je určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov, najmä zo stredného Slovenska, ale v prípade záujmu nebudeme vylučovať ani záujemcov z iných regiónov. 

Workshop sa skladá zo 4 častí, toto je posledný v poradí. Účastníci, ktorí absolvovali všetky štyri vzdelávacie modely, získajú v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility.

Viac informácií: https://populair.sk/sk/podujatia

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Európske dni archeológie – vychádzka s archeológom

16.06.2023 - 16.06.2023 Štiavnické Bane

Slovenské banské múzeum pozýva na vychádzku s archeológom 16. júna 2023 od 15:00 hod.

Program:

15:00 hod. – Stretnutie účastníkov pred ObÚ  Štiavnické Bane

 • Základná informácia o histórii Štiavnických Baní a archeologických výskumoch SBM v tejto lokalite /Horná Roveň – areál žily Terézia, Horná Roveň – poloha Ofenhubel, Štiavnické Bane – Peciny, záchranné výskumy vyvolané stavebnou činnosťou pri pamiatkovej obnove nehnuteľností/
 • Presun k Piargskej bašte, kde je dnes Múzeum astronóma M. Hella a kde bol realizovaný archeologický výskum múzea
 • Prehliadka časti pôvodnej fortifikácie obce z obdobia 17.storočia, kedy sa vďaka nedávnym archeologickým výskumom SBM podarilo zistiť časti základového muriva opevnenia a kruhovej bašty známej doteraz len z archívnych vyobrazení
 • Areál šachty Karol – prehliadka výsledkov archeologického výskumu SBM v rokoch 2021-2022 so základmi pôdorysu technického zariadenia gápľa /17.storočie/ a jeho stredového nosného kameňa, pôvodne z rudného mlyna /14.storočie/

17:30 hod. – Ukončenie prehliadky archeologických lokalít

Organizátor:Slovenské banské múzeum

OpenAir predajná výstava minerálov

16.06.2023 - 17.06.2023 Mestský hrad, Námestie Š. Moysesa, Banská Bystrica


Slovenské banské múzeum pozýva na 2.ročník OpenAir predajnej výstavy minerálov, ktorá sa uskutoční v okolí Mestského hradu - Námestie Š. Moysesa v Banskej Bystrici ako súčasť Dní mesta Banská Bystrica a to 16. a 17. júna 2023.

Múzeum bude reprezentovať zamestnanec z vedecko-výskumného tímu. Tešiť sa môžete na určovanie nerastov, ryžovanie zlata, či tombolu.

Celý výťažok z tomboly poputuje na Detskú onkológiu v Nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a pre DEBORA-útulok pre týrané a osamelé matky s deťmi.

Vstup na podujatie je zdarma.

Svetový deň boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD

15.06.2023 - 15.06.2023 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Trenčianska 55, Bratislava


Témy odborného seminára: 

 • 10:00 – 10:20 Význam UNCCD v podmienkach SR (Neutralita degradácie krajiny), doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava
 • 10:20 – 10:40 Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii, RNDr. Beata Houšková, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava
 • 10:40 – 11:00 Monitoring meteorologického a pôdneho sucha na SHMÚ a projekt Clim4Cast, Mgr. Lívia Labudová, PhD., Mgr. Maroš Turňa, SHMÚ Bratislava
 • 11:20 – 11:40 Monitoring dopadov sucha na SHMÚ a národná reportovacia sieť, RNDr. Gabriela Ivaňáková, Ing. Jozef Rozkošný, PhD., SHMÚ Bratislava
 • 11:40 – 12:00 Klimatická zmena, jej vplyv na výskyt sucha, prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD., SPU Nitra
 • 12:00 – 12:20 Vývoj vybraných agroklimatických ukazovateľov v období r. 1961 až 2020,  RNDr. Jozef Takáč, PhD., NPPC – VÚPOP Bratislava

Viac informácií: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Svetový deň boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD

15.06.2023 - 15.06.2023 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, Bratislava


Program seminára:

 • Význam UNCCD v podmienkach Slovenskej republiky (Neutralita degradácie krajiny), doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava
 • Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii – UNCCD a jeho strategický rámec, RNDr. Beata Houšková, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava
 • Monitoring meteorologického a pôdneho sucha na SHMÚ a projekt Clim4Cast, Mgr. Lívia Labudová, PhD., Mgr. Maroš Turňa, SHMÚ Bratislava
 • Monitoring dopadov sucha na SHMÚ a národná reportovacia sieť, RNDr. Gabriela Ivaňáková, Ing. Jozef Rozkošný, PhD., SHMÚ Bratislava
 • Klimatická zmena, jej vplyv na výskyt sucha, prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD., SPU Nitra
 • Vývoj vybraných agroklimatických ukazovateľov v období 1961 – 2020, RNDr. Jozef Takáč, PhD., NPPC – VÚPOP Bratislava

Viac informácií: https://www.vupop.sk/

Organizátor:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility III.

13.06.2023 - 13.06.2023 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Skúsení lektori prevedú účastníkov od základných princípov udržateľnej mobility cez tvorbu kvalitnej infraštruktúry až po komunikáciu, ktorá je dôležitým pilierom práce s verejnosťou aj v oblasti dopravy a mobility.

Vzdelávací workshop je určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov, najmä zo stredného Slovenska, ale v prípade záujmu nebudeme vylučovať ani záujemcov z iných regiónov. 

Workshop sa skladá zo 4 častí, toto je posledný v poradí. Účastníci, ktorí absolvovali všetky štyri vzdelávacie modely, získajú v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility.

Viac informácií: https://populair.sk/sk/podujatia

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Obehové hospodárstvo 2023

12.06.2023 - 13.06.2023 Hotel Saffron****, Bratislava


Témy medzinárondnej konferencie

 1. Recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu
 2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach
 3. Environmentálne záťaže ako problém súčasnosti a zároveň ako zdroj surovín pre budúcnosť
 4. Zmesový komunálny odpad
 5. Energetické zhodnocovanie odpadov


Viac informácií: prihláška, pozvánka

Organizátor:Kongres STUDIO spol. s r. o.

Beh pre budúcnosť

11.06.2023 - 11.06.2023 Zvolen


Druhý ročník Festivalového charitatívneho behu pre budúcnosť, výťažok zo štartovného poputuje na stromy! Zo získaných financií podporí Nadácia Ekopolis jednu z jesenných výsadieb v regióne.

Viac informácií: https://ekopolis.sk/2023/uz-po-2-krat-sa-bude-behat-pre-stromy

Organizátor:Nadácia Ekopolis

Víkend otvorených parkov a záhrad

02.06.2023 - 04.06.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

 

Program:

 • 2. jún bude patriť školám (na objednávku od 9:00 do 15:00), na pripravených stanovištiach budú žiaci zážitkovou formou spoznávať biodiverzitu záhrad (spevavce našej záhrady); o 10:00 sa môžu zapojiť do interaktívneho koncertu, ktorý pripravila Súkromná základná umelecká škola v Liptovskom Mikuláši.
 • 3. júna pozývajú organizátory do záhrady na uvedený program rodiny s deťmi i jednotlivcov – na koncert, ktorý začne o 16:00 si deti môžu priniesť rôzne ,,hudobné nástroje" (rapkáče, píšťalky alebo aj obyčajné drevené paličky) a zapojiť sa! Určite zažijú veľa zábavy. Nebude chýbať ani občerstvenie od Central Perk Liptovský Mikuláš.
 • 4. júna bude exteriér múzea voľne prístupný verejnosti (bez programu) – návštevníci môžu využiť príležitosť, priniesť si deku a možno dobre padne aj piknik v záhrade.

Viac informácií: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Medzinárodný deň detí v Národnej zoo Bojnice

01.06.2023 - 01.06.2023 Národná zoologická záhrada v Bojniciach

Zoo Bojnice pozýva na oslavu Medzinárodného dňa detí.

 • vstup za 1 € (pre deti od 4 do 15 rokov)
 • edukačný stánok v areáli zoo (od 10:00 do 14:00)
 • rôzne aktivity
 • malý darček
Organizátor:Národná zoologická záhrada, Bojnice