Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility II.

30.05.2023 - 30.05.2023 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Skúsení lektori prevedú účastníkov od základných princípov udržateľnej mobility cez tvorbu kvalitnej infraštruktúry až po komunikáciu, ktorá je dôležitým pilierom práce s verejnosťou aj v oblasti dopravy a mobility.

Vzdelávací workshop je určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov, najmä zo stredného Slovenska, ale v prípade záujmu nebudeme vylučovať ani záujemcov z iných regiónov. 

Workshop sa skladá zo 4 častí, toto je posledný v poradí. Účastníci, ktorí absolvovali všetky štyri vzdelávacie modely, získajú v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility.

Viac informácií: https://populair.sk/sk/podujatia

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Festival kumštu remesla a zábavy 2023

27.05.2023 - 27.05.2023 Starý zámok v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum a občianske združenie Iniciatíva za živé mesto srdečne všetkých pozývajú na 25. ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy, ktorý sa uskutoční v sobotu, 27. mája na Starom zámku. Tentokrát sa festival bude niesť v duchu osláv 30. výročia zápisu Banskej Štiavnice a okolia do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Na festivale otvoríme exteriérovú výstavu diel študentov SŠUP S. Mikovíniho. Uvidíte výtvarné stvárnenie zeme baníkov „Terra Banensium“ očami mladej generácie. Študenti odprezentujú mapu kultúrnych hodnôt celého územia zapísaného do zoznamu svetového dedičstva, ktoré v sebe zahŕňa nielen samotné historické mesto Banskú Štiavnicu, ale aj široké okolie. 

Na svoje si už tradične prídu malí i veľkí milovníci poctivého remesla, výrobkov z prírodných materiálov od lokálnych tvorcov a pestovateľov. Obdivovať môžete tradičný um a kumšt keramikárov, košikárov, kováčov a medárov. V expozícii Starého zámku bude otvorená fajkárska dielňa s ukážkou výroby fajok „štiavničiek“. 

Čaká vás celodenný pestrý program, prehliadka zámku, dobré jedlo, ale tiež veselá i poučná zábava a kvalitná hudba. Divadielko Maťo odohrá predstavenie Princezná Halabala o netypickej princeznej, s ktorou objavíte nové planéty. Deti z folklórneho súboru Čistinka vám predvedú valaské tance a ľudové rozkazovačky. Šaško Krak vám zaručene vyčaruje úsmev svojimi žonglérskymi a tanečnými kúskami. Pozor! Použije aj kúzla!  

Popri zábave a smiechu vás určite potešia krásne melódie na flautovom koncerte v podaní súboru Veselé píšťalky. A na záver si pripomenieme štiavnického rodáka, slávneho fotografa svetových hviezd Deža Hoffmanna v podobe pochôdzkového divadla „Ja som to videl takto“ s piesňami od legendárnych The Beatles. 

Organizátor:Slovenské banské múzeum a občianske združenie Iniciatíva za živé mesto

Festival Zeme

25.05.2023 - 25.05.2023 Mestský park, Banská Bystrica


Festival Zeme má ambíciu vzdelávať v environmentálnej oblasti všetky vekové kategórie a vzbudzovať v nich záujem o životné prostredie. Obľúbené podujatie sa v Banskej Bystrici uskutoční už po tretíkrát. Pre návštevníkov je počas celého dňa pripravený bohatý a zaujímavý program, v ktorom nebudú chýbať environmentálne aktivity realizované zábavnou a hravou formou.

Program:

 • Kto to spieva? (určovanie druhov vtákov podľa hlasu a vzhľadu)
 • Spoznaj Naturu 2000 (kvíz, kreslenie, frotáž, hry, spoznávanie „divočiny“ v parku)
 • Hravé určovanie minerálov (podľa fyzikálnych vlastností)
 • Interaktívne o vesmíre (pozorovanie Slnka, zábavné hry a úlohy)
 • Hmyz a ľudia (čo máme spoločné a rozdielne?)
 • Čo visí vo vzduchu? (aktivity o ovzduší a znečistení ovzdušia)
 • Zmena klímy okolo nás (tematická prezentácia projektu CimaBest – Menej áut, viac života)
 • Triedim, triediš, triedime (ako správne triediť odpad?)
 • Zapoj zmysly (čuchové a hmatové hádanky)

Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Predchádzanie vzniku odpadu

25.05.2023 - 25.05.2023 Hlavná sála Beniczkého domu, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Konferencia má za úlohu informovať o najžiadanejšej úrovni hierarchie odpadového hospodárstva a motivovať k jej realizácii. Predchádzanie vzniku odpadu je čoraz silnejšou výzvou pre udržateľný rozvoj, v rámci ktorej je nevyhnutné hľadať riešenia vedúce k obmedzovaniu plytvania cennými surovinami. Počas pestrého programu sa na túto tému pozrieme do hĺbky, ale aj v širších súvislostiach.

Doobedná časť bude téme venovaná vo všeobecnej rovine, vrátane legislatívneho pohľadu, a pozrieme sa na inšpiratívne príklady pri predchádzaní vzniku odpadu v domácnosti, či v podaní predstaviteľov školy, firmy a samosprávy.

V poobednej časti sa zameriame na predchádzanie vzniku potravinového odpadu, plytvanie potravinami v sociálnom aj ekonomickom kontexte, a tiež na systémy zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Budeme počuť, ako variť a viesť gastro prevádzku v duchu „Zero Waste“ a nebudú chýbať ani príklady dobrej praxe v snahe o minimalizáciu vzniku potravinového odpadu.

Záverečná moderovaná diskusia bude o potravinovom odpade a plytvaní potravinami, a o tom, ako by sa mohol dať tento nelichotivý trend pribrzdiť.

Tematické zameranie konferencie:

 • dôležitosť PVO,
 • legislatíva na úrovni SR a EÚ, týkajúca sa PVO a potravinového odpadu,
 • nástroje na presadzovanie PVO (napr. legislatívne, systémové, finančné, a pod.),
 • Zero-Waste doma aj v gastro sektore,
 • opätovné použitie, opravy, servis vecí, downcycling, upcycling,
 • kuchynský biologicky rozložiteľný odpad,
 • predchádzanie vzniku potravinového odpadu, plytvanie potravinami,
 • darovanie potravín, potravinová banka,
 • príklady dobrej praxe od zástupcov rôznych cieľových skupín,
 • inovatívne riešenia.

Viac informácií: program (PDF, 504 kb), prihláška na fyzickú účasť, prihláška na on-line vysielanie.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Festival Zeme

25.05.2023 - 25.05.2023 Mestský park, Banská Bystrica

Festival Zeme má ambíciu vzdelávať v environmentálnej oblasti všetky vekové kategórie a vzbudzovať v nich záujem o životné prostredie. Obľúbené podujatie sa v Banskej Bystrici uskutoční už po tretíkrát. Pre návštevníkov je počas celého dňa pripravený bohatý a zaujímavý program, v ktorom nebudú chýbať environmentálne aktivity realizované zábavnou a hravou formou.

Program:

 • Kto to spieva? (určovanie druhov vtákov podľa hlasu a vzhľadu)
 • Spoznaj Naturu 2000 (kvíz, kreslenie, frotáž, hry, spoznávanie „divočiny“ v parku)
 • Hravé určovanie minerálov (podľa fyzikálnych vlastností)
 • Interaktívne o vesmíre (pozorovanie Slnka, zábavné hry a úlohy)
 • Hmyz a ľudia (čo máme spoločné a rozdielne)
 • Čo visí vo vzduchu? (aktivity o ovzduší a znečistení ovzdušia)
 • Zmena klímy okolo nás (tematická prezentácia projektu CimaBest – Menej áut, viac života)
 • Triedim, triediš, triedime (ako správne triediť odpad)
 • Zapoj zmysly (čuchové a hmatové hádanky)

Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Prečo vymiera hlucháň na Slovensku?

25.05.2023 - 25.05.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš


Hniezdny areál hlucháňa sa za po­sledných 40 rokov výrazne zmenšil. Druh hniezdi v starých prirodzených horských smrekových a zmie­šaných lesoch od nadmorskej výšky 600 m po hornú hranicu lesa v severných, stredných a severovýchod­ných oblastiach nášho územia. Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 9 chránených vtáčích územiach. Populáciu hlucháňov na našom území ohrozuje predovšetkým silný úbytok vhodných biotopov na hniezdenie, výrub starých lesných kom­plexov, vyrušovanie ľuďmi najmä v hniezdnom obdo­bí a odstrel.

Viac návštevníkom o živote hlucháňa prezradí Ing. Martin Mikoláš, PhD., hlavný zostavovateľ Programu záchrany hlucháňa hôrneho na Slovensku.

Viac informácií: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility I.

23.05.2023 - 23.05.2023 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Skúsení lektori prevedú účastníkov od základných princípov udržateľnej mobility cez tvorbu kvalitnej infraštruktúry až po komunikáciu, ktorá je dôležitým pilierom práce s verejnosťou aj v oblasti dopravy a mobility.

Vzdelávací workshop je určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov, najmä zo stredného Slovenska, ale v prípade záujmu nebudeme vylučovať ani záujemcov z iných regiónov. 

Workshop sa skladá zo 4 častí, toto je posledný v poradí. Účastníci, ktorí absolvovali všetky štyri vzdelávacie modely, získajú v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility.

Viac informácií: https://populair.sk/sk/podujatia

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Zmena klímy a vodné toky

18.05.2023 - 19.05.2023 Banská Bystrica


Odborná konferencia so zameraním na zdieľanie poznatkov o prejavoch zmeny klímy na vodné toky a vodné ekosystémy, osobitne na populácie rýb a ďalšie skupiny akvatických organizmov. Prezentácie sa budú týkať aj akcelerovania negatívnych dopadov zmeny klímy na vodné toky a ich ekosystémy v súvislosti s nevhodnými infraštruktúrnymi projektmi a nesprávnym využívaním krajiny v povodiach.

Viac informácií: program (PDF, 620 kB), prihláška

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Vernisáž výstavy Vzácne kury

18.05.2023 - 18.05.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Vernisáž výstavy Vzácne kury venovanej kurovitým vtákom – od domácej sliepky a honosného bažanta až po ich vzácnych príbuzných.

Naše územie obývajú už od doby ľadovej a hoci ich považujeme za bežnú súčasť našich lesov a domovov, čoskoro to tak vôbec nemusí byť.

Výstava predstaví všetky druhy, ktoré sa na území Slovenska nachádzajú. Nájdete na nej fyzické exponáty, krásne fotografie aj hravé prvky.

Kedy: 18. mája 2023 o 16:00

Kde: SMOPAJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Noc múzeí a galérií 2023 v Uhoľnej expozícii Handlová

18.05.2023 - 18.05.2023 Uhoľná expozícia Handlová

Slovenské banské múzeum pozýva do svojej expozície v Handlovej, kde sa uskutoční Noc múzeí a galérií vo štvrtok 18. 5. 2023.

Uhoľná expozícia ponúka zaujímavú prezentáciu histórie ťažby hnedého uhlia na Slovensku – v Handlovej. Môžete si pozrieť cestu uhlia od jeho vzniku, cez ťažbu, až po využitie v domácnosti. Sprístupnené sú 3. podlažia.

Počas podujatia Noc múzeí a galérií 2023 si budete môcť upiecť vlastné zdravé maškrty v priestoroch našej Ekodielničky.

Kedy: 18.5.2023, 8:00-18:00
Kde: SNP 25, 972 51 Handlová
Kontakt/rezervácie: sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046 542 39 73, 0903 411 011
Vstupné: 3,00 €

Organizátor:Slovenské banské múzeum

ENVIRO 2023

18.05.2023 - 19.05.2023 Horský hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika


7.ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie ENVIRO 2023. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblastí:

 • odpadového hospodárstva,
 • ochrany ovzdušia a vôd,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • integrovanej prevencie,
 • energetiky a
 • využívania vôd.  

Konferencia sa uskutoční prezenčnou i online formou.

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/enviro23

Organizátor:EKOS PLUS

49. medzinárodná konferencia SSCHE 2023

15.05.2023 - 18.05.2023 SOREA Hutník, Tatranské Matliare


Priemyselná sekcia vedeckej konferencie bude prebiehať v dvoch blokoch: 

 • Dekarbonizácia priemyslu | 16. mája
 • Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja | 17. mája

Viac informáciií: EURACTIV

Organizátor:Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva

Noc záhad a tajomstiev

13.05.2023 - 13.05.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Ak máš odvahu, zostúp do jaskyniarskej expozície po rebríku! Preskúmaj čarovnú truhličku, vyskúšaj, ako sa drví zrno na zrnotierke. Vypočuj si rozhovory s legendou slovenskej speleoarcheológie Jurajom Bártom i povesti o jaskyniach Liptova. Zabav sa pri skladaní kvapľov, spoznaj záhady svietiacich minerálov, zisti, čo vieme o dinosauroch či o tajomstvách ríše húb. Zapojiť sa môžeš aj do workshopu na tému Vzácne kury. 

Viac informácií: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Noc múzeí a galérií 2023 v Slovenskom banskom múzeu

13.05.2023 - 13.05.2023 Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum pozýva do Banského múzea v prírode, Kammerhofu a Starého zámku už v sobotu 13. mája 2023 od 15:00 do 21:00 hod.

Banské múzeum v prírode ponúkne počas Noci múzeí a galérií 2023 stretnutie s baníkmi. Počas stretnutia sa dozviete, ako sa v bani skutočne pracovalo, dozviete sa o vývoji banských prác a o osobných skúsenostiach z práce baníka. Stretnutie s baníkom sa uskutoční dvakrát za hodinu a témami budú banská koľajová doprava, banské nakladače, úpravníctvo a banské výťahy. Pre rodiny s deťmi je pripravený Hravý skanzen - spoznávanie expozície pomocou hry (hrací plán).

V ponuke budú aj predĺžené prehliadky bane (podzemia), ktoré je potrebné si rezervovať vopred a nie sú súčasťou vstupenky na podujatie Noc múzeí a galérií 2023.

Hlavný komrskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici v 17.storoči preberal do svojej správy čoraz viac banských diel, čo si vyžadovalo aj personálne posilnenie ich správy. V dôsledku rozmachu ťažby v banskoštiavnickom revíri, ale aj s úpadkom v kremnickej a banskobystrickej oblasti pristúpila Mária Terézia k reforme banskej správy s dôrazom na zvýšenie starostlivosti a odborné vedenie banských a hutných prevádzok. V r.1747 vydala inštrukciu, ktorou od základu zmenila štruktúru úradu hlavného komorského grófa. Vzhľadom na vydanú inštrukciu hlavný komorský gróf vypísal výberové konanie, ktorého sa môžete zúčastniť v Banskej Štiavnici už 13. mája 2023 od 15:00 hod. v Kammerhofe. Skúšajúcou bude samotná Mária Terézia.

Starý zámok ponúka komentované prehliadky až do 21.00 hod. Vstupy budú organizované a so začiatkom o 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 a posledný vstup o 20:00 hod.

Podzemie, banské diela a práca baníkov sú základom historického a kultúrneho bohatstva, na ktorom sa vybudovalo mesto Banská Štiavnica a jeho okolie. 

Slovenské banské múzeum chce verejnosti počas medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií sprístupniť expozície zameraná na históriu baníctva, aby tak poukázalo na podstatu, prečo sa územie Banskej Štiavnice s priľahlými obcami stalo súčasťou svetového dedičstva UNESCO. 

Organizátor:Slovenské banské múzeum

2. Minifest Planéty A na tému RECYKLÁCIA A UPCYKLÁCIA / Prievidza

13.05.2023 - 13.05.2023 Galéria Jabloň, M. Falešníka 6, Prievidza

2. Minifest Planéty A na tému RECYKLÁCIA A UPCYKLÁCIA / Prievidza sa uskutoční v Galérii Jabloň v Prievidzi.

Kedy: 13. máj 2023, 10 – 17 hod.
Kde: Galéria Jabloň, Prievidza

 ČO TI PONÚKNU MÁJOVÉ STEJDŽE NA POSCHODIACH?

Tému Recyklácia a upcyklácia zažiješ z rôznych strán:

 • upcyklačné workshopy pre deti aj veľkých,
 • premietanie krátkych filmov,
 • výstavu grafík a koláží,
 • prednášky,
 • diskusie,
 • recy/upcy market,
 • občerstvenie a dobré jedlo.

Vstup je voľný.

Detaily aktivít nájdeš na sociálnych sieťach FB a IG.

Minifest Planéty A spoluorganizujeme s kultúrno-kreatívnym centrom Galéria Jabloň a Informačným centrom mladých (ICM) Prievidza.

Organizátor:Planéta A