Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

10. Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia

27.06.2022 - 29.06.2022 Stará Lesná, Vysoké Tatry


Cieľom konferencie je priblížiť problémy a riešenia v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi. Súčasťou konferencie je i prezentácia firiem a organizácií pôsobiacich v oblasti environmentálneho inžinierstva. Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti, pracovníkom orgánov štátnej správy, výstavby a správy životného prostredia, pracovníkom samospráv, pracovníkom v oblasti odpadového hospodárstva, pracovníkom výskumu, dodávateľom zariadení, projekciám v daných oblastiach a ďalším odborníkom.

Hlavné témy:

 • Problémy životného prostredia priemyselnej a urbanizovanej krajiny
 • Súčasný stav v legislatíve odpadového hospodárstva, ochrany zložiek ŽP
 • Čistenie odpadových vôd 
 • Nové technológie spracovania odpadov a degradácie kontaminovaných látok 
 • Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov 
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 
 • Zneškodňovanie odpadov
 • Priemyselné havárie
 • Staré environmentálne záťaže
 • Sanácia a rekultivácia
 • Environmentálny manažment
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Emisie

Viac informácií: Program (PDF, 982 kB)

Organizátor:ELSEWA, s. r. o.

ATMOPLAN – modelovací nástroj pre hodnotenie vplyvov na kvalitu ovzdušia

23.06.2022 - 23.06.2022 SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava, miestnosť A23 (9:00 – 16:00)


Prvý workshop k modelovaciemu nástroju ATMOPLAN bude prebiehať vo forme podrobnej prezentácie modelu, pričom účastníci budú mať možnosť si jeho aplikáciu priamo vyskúšať na cvičeniach. Počet účastníkov je obmedzený na desať, workshop je bezplatný. 

Registračný formulár: https://forms.gle/1xrwkxHPYntnKcpXA

Odpady 2022

23.06.2022 - 24.06.2022 Hotel Holiday Inn, Žilina


Desiaty ročník tradičnej odpadárskej konferencie prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príklady riešení v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Tematické okruhy

 • Aktuálna odpadová legislatíva SR
 • Stavebné odpady
 • Čo prinieslo zálohovanie?
 • Textilný odpad – nové výzvy
 • Nerecyklovateľné odpady – ako ďalej?
 • Príklady komunálnych riešení

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/

HACKATHON

23.06.2022 - 23.06.2022 Online priestor


Cieľom interaktívneho podujatia je pripraviť a prediskutovať akčné plány na podporu riešení chladenia a vykurovania z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie zapojenia žien do tohto sektora. Na podujatí vystúpia zaujímaví spíkri, diskutovať budú kľúčoví hráči a stakeholderi pôsobiaci v tejto oblasti. Súčasťou bude aj diskusia s ďalšími odborníkmi, tvorcami politík, aktérmi na trhu, výskumníkmi a profesionálmi pôsobiacimi v sektore mimovládnych organizácií.

Viac informácií: https://pedal-consulting.eu

Organizátor:PEDAL Consulting

Zelená zmena zdola

21.06.2022 - 21.06.2022 Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava


Klimatická zmena je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Medzinárodný panel pre zmenu klímu (IPCC) upozorňuje, že na zvrátenie jej najhorších dôsledkov už nezostáva veľa času. Snaha zvrátiť alebo aspoň zastaviť degradáciu životného prostredia a otepľovanie atmosféry sa preto v uplynulých rokoch stala najvyššou prioritou Európskej komisie. Boj proti klimatickým zmenám však nie je len doménou európskej exekutívy. Prispieť musia aj národné štáty, priemysel, miestne samosprávy, mimovládne organizácie a ľudia sami.

Otázky:

 • Čo je to klimatický aktivizmus a akú úlohu hrá v boji proti klimatickej zmene?
 • Ako maximálne využiť občiansky potenciál pri tvorbe zelených politík?
 • Ako podporiť obce, mestá a miestne samosprávy v tvorbe zelených politík?

Panelisti:

 • Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky
 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Martina Paulíková, ekologička, Združenie Slatinka
 • zástupca / zástupkyňa Európskeho parlamentu

Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:Občianske združenie EuroPolicy, portál EURACTIV Slovensko

DOD Archívu ochrany prírody a jaskyniarstva

20.06.2022 - 20.06.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Ul. 1. mája 38, L. Mikuláš


Dňa 9. júna oslavuje celý svet Medzinárodný deň archívov, ktorého cieľom je pripomenúť verejnosti význam archívov, archívnych záznamov a potrebu ich ochrany. 

Návštevníci Archívu ochrany prírody a jaskyniarstva si môžu pozrieť archívny depot, vyskúšať si písanie na klasickom písacom stroji, vyhotoviť mapu jaskyne, poskladať puzzle z kópií archívnych dokumentov alebo aj súťažiť v skladaní archívnych škatúľ.

Viac informácií: https://www.smopaj.sk/sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Recyklácia odpadov 2022

13.06.2022 - 14.06.2022 Hotel Saffron, Bratislava


Hlavné témy konferencie: 

 • vývoj legislatívy odpadového hospodárstva,
 • súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach,
 • recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu.

Viac informácií: https://www.kongres-studio.sk

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r. o.

SLNOVRAT NA ZÁHRADE v SEV SAŽP Dropie

11.06.2022 - 11.06.2022 SEV SAŽP Dropie, Kolárovská 55, Zemianska Olča-Lúky


Čo môžete u nás zažiť?

 • Prechádzky prírodnou záhradou v SEV Dropie a objavovanie ostrovov života formou exkurzie (o 11:00 s Katkou Vajlikovou a Lillou Szabóovou) a záhradného actionboundu Slnovrat na záhrade , hľadanie pokladu v Zlatej záhrade.
 • „Zabudnutá krása“  výstava diel maliara, grafika a reštaurátora Jacsmenyík Józsefa z Fiľakova a kovové diela sochára Gábora Čecha z Číčova.
 • Výstava „Starý Žitný ostrov“ – staré fotografie zo Žitného ostrova spojené so zaujímavými príbehmi a praktickými ukážkami s Martou Ősziovou (Kolárovo) z jedinečnej histórie výroby kolárovských sietí. Rybárske siete sa začiatkom 20. storočia vyvážali z Kolárova takmer do 30 krajín sveta vrátane Kanady či Japonska.
 • Príbeh krajiny Lúk- premietanie filmu oceneného na filmovom festivale Agrofilm 2021 o krajine Dolného Žitného ostrova.
 • Lieky našich predkov, čo všetko ste možno o bylinkách nevedeli s Dáškou Kubačkovou.
 • Ochutnávka lokálnych produktov.
 • Pocitový chodník, lanová dráha, vŕbový altánok, zvieratká a mnoho ďalších zážitkov.

Viac informácií: https://dropie.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Festival Zeme

02.06.2022 - 03.06.2022 Banská Bystrica

PROGRAM 2. júna 2022 (9:00 – 13:00 h) /Mestský park (priestor v strede parku okolo altánku), Banská Bystrica

 • Zatoč s odpadom – ako predchádzať vzniku odpadu a správne ho triediť
 • Pozorovanie Slnka – s odborným výkladom pracovníkov hvezdárne
 • Vyrob si loptičku – tvorivá dielňa zameraná na recykláciu textilného odpadu
 • V lese – zážitkové aktivity lesnej pedagogiky
 • Kto to spieva? – určovanie druhov vtákov podľa hlasu a vzhľadu
 • Poznáte zoo Bojnice? – aktivity venované ochrane biodiverzity, poslaniu zoo Bojnice, karpatskej faune
 • Kvízy – o prírode v pohybe, Nature 2000, cyklokvíz o tom čo je a bude v našom meste
 • V sieťach prírody – rozvíjanie ekologického cítenia prostredníctvom prepájania prírodných ríš
 • Adaptuj sa – ako zmierniť zmenu klímy v meste a podporiť biodiverzitu

PROGRAM 3. júna (9:00 – 13:00 h) Premietanie filmov z videotéky SAŽP /Múzeum SNP, Banská Bystrica

 • ZMENŠIME NAŠU EKOLOGICKÚ STOPU (Francúzsko)
 • QARKS & CASPERS: 7 vecí, ktoré musíte vedieť o odpade (Nemecko, réžia: Jonathan Fockel)
 • DRAHÉ VERSUS LACNÉ – OBCHOD SO ŠATAMI (Nemecko, réžia: Daniela Viševič)
 • OCHRANA PRÍRODY V NÁRODNEJ ZOO BOJNICE (Slovensko)
 • ZOBÁK A MOZOG (Nemecko, Nový Zéland, réžia: Volker Artz, Angelika Sigl)
 • VLČIE HORY (SR, réžia: Erik Baláž)

Viac informácií: https://sazp.sk

Organizátor:SAŽP, ŠOP SR, SOS BirdLife...

Udržateľná doprava v mestách

01.06.2022 - 01.06.2022 Online priestor


Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenie pre podporu environmentálne udržateľnej dopravy v mestách, s využitím technologických inovácií (elektromobilita, vodíkové pohony), sociálnych inovácií (odklon od osobnej automobilovej dopravy k udržateľným alternatívam), organizačných inovácií (udržateľná doprava v mestskom plánovaní a rozvoji), aj inovatívnych podnikateľských modelov (car-sharingové schémy a pod.).

Projekty na podporu zelenej transformácie dopravy by mali znížiť celkové environmentálne vplyvy dopravy (najmä emisie skleníkových plynov, ale aj znečistenie pevnými časticami, hlukom a pod.), berúc do úvahy potreby užívateľov a finančnú udržateľnosť projektov.

Workshop je určený pre študentov a mladých ľudí vo veku do 30 rokov, na workshop sa môžu prihlásiť 3- až 4-členné tímy študentov. Účasť na workshope je bezplatná.

Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:OZ EuroPolicy