Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu

31.05.2022 - 31.05.2022 Online priestor


Zabezpečenie dobrého fungovania centrálneho zásobovania teplom (CZT) je jedným z účinných opatrení na zlepšenie lokálneho znečistenia ovzdušia v obciach a mestách. Využívaním dodávky tepla z CZT sa minimalizuje počet miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia v danom území. Zdroje CTZ sú ľahšie a účinnejšie ovládateľné z pohľadu minimalizovania znečisťovania ovzdušia.

Workshop je určený predovšetkým pre zástupcov samospráv a koncových užívateľov CZT z Bratislavského, Trenčianskeho a Trnavského kraja.

Viac informácií: Prihlasovací formulár

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia

Geoparky a geoturizmus na Slovensku

31.05.2022 - 31.05.2022 Aula SAV, Bratislava – Patrónka


Tematická výstava, počas ktorej budú premietané krátke animácie o geologickej minulosti Zeme začne o 14:00 hodine. Jej ceľom je zvýšiť environmentálne povedomie širokej laickej a odbornej verejnosti o územných, prírodných, archeologických a kultúrno-historických fenoménoch geoparkov Slovenska. Výstava má ambíciu predstaviť geoparky ako živý, pestrý a premenlivý prírodný fenomén s pochopením poznávania prírody cez zrozumiteľné vysvetlenie prírodných javov. 

Viac informácií: https://www.geopark.sk

Organizátor:Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia

Prekonávanie neviditeľnej bariéry: Rodové aspekty sektora RHC

31.05.2022 - 31.05.2022 Online priestor


Zaujíma vás problematika rodovej rovnosti v sektore vykuorovania a chladenie? Projekt Women4RenewableEnergy (W4RES) spúšťa program budovania kapacít organizovaný prostredníctvom série webinárov.

Päť webinárov prevedie účastníkov rôznymi krokmi k posilneniu postavenia žien a rodovej rovnosti v sektore vykurovania a chladenia s využitím obnoviteľných zdrojov (RHC).

Viac informácií: https://pedal-consulting.eu

Organizátor:PEDAL Consulting

SMART CITY SUMMIT

31.05.2022 - 31.05.2022 AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava, Vysoká 2A


Tézy konferencie:

 • Smart riešenia pre každé mesto
 • Inteligentné mestské štvrte
 • Financie pre udržateľnosť

Viac informácií: https://smekonferencie.sk

Organizátor:Smart Cities Klub a denník SME

Zelená vízia pre Slovensko VII.

26.05.2022 - 26.05.2022 Kníhkupectvo Martinus, Obchodná 26, Bratislava


Hlavným cieľom Zelenej vízie pre Slovensko je otvoriť širšiu odbornú diskusiu o našej – klimatickou zmenou – a dnes už aj vojnou – poznačenej budúcnosti naprieč sektormi. 

Hostia diskusie:

 • Richard Sulík, minister, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Lívia Vašáková, generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy, Úrad vlády SR
 • Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu
 • Peter Robl, predseda Správnej rady, Budovy pre budúcnosť

Viac informácií: https://smekonferencie.sk

Organizátor:Denník SME

20. Slovenská hydrogeologická konferencia

23.05.2022 - 26.05.2022 Tatranská Javorina


Hlavné témy konferencie sú podzemná voda a nové výzvy v manažmente a ochrane vôd v meniacich sa podmienkach 21. storočia. 

Viac informácií: https://www.vuvh.sk

Organizátor:Slovenská asociácia hydrogeológov

ENVIRO 2022

11.05.2022 - 13.05.2022 Štrbské Pleso, Hotel SOREA Trigan


Cieľom 6. ročníka česko-slovenskej konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadového hospodárstva, ovzdušia, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAR. Osobitný dôraz bude kladený na pripravovanú legislatívu v oblastiach EIA a IPKZ.

Program

11. máj 2022

 • EXKURZIA v papierňach MONDI SCP Ružomberok

BLOK 1:  EIA / IPKZ 

 • Aktuálny vývoj EIA v európskom kontexte (R. Dvořák / zástupca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)
 • Reforma v oblasti výstavby a územného plánovania (S. Salajová / Úrad podpredsedu vlády SR)
 • Návrh nového zákona o EIA (M. Seifertová / MŽP SR, generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na ŽP)
 • Legislativní stav EIA a IP - propojení na stavební zákon (P. Slezák / MŽP ČR, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence)
 • Novela zákona IPKZ č. 39/2013 (J. Vilímová/ MŽP SR, odbor integrovanej prevencie)
 • Diskusia

12. máj 2022

BLOK 1: OCHRANA PRÍRODY A BIODIVERZITY   

 • Reforma národných parkov (K. Butkovská / MŽP SR, generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity)
 • eDNA biomonitoring - moderné hodnotenie stavu biodiverzity a životného prostredia (F. Čiampor / Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.)
 • Využití DNA analýz při posuzování fragmentace krajiny infrastrukturními projekty (T. Šikula / HBH Projekt spol.  s r.o.)

BLOK 2: ENERGETIKA A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE   

 • Balíček Evropské komise „Fit for 55" (M. Havránek / ředitel České informační agentury životního prostředí) 
 • Zmeny pri podpore obnoviteľných zdrojov energie (J. Novák / Ministerstvo hospodárstva SR, odbor energetickej a surovinovej politiky)
 • Energetické využitie nerecyklovateľných odpadov v MH TH  (M. Vrátný / MH Teplárenský holding, a. s., generálny riaditeľ)
 • Transformace teplárenství do roku 2030 – aktuální stav a výhled (J. Vecka / Teplárenské sdružení České republiky)
 • Udržateľné financovanie (K. Buzgó / Československá obchodná banka, a. s.) 
 • Obnova rodinných domov financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR z pohľadu prínosov pre ŽP (M. Kerestúr / Slovenská agentúra životného prostredia)

BLOK 3: OVZDUŠIE 

 • Legislatívne zmeny v oblasti ochrany ovzdušia v SR (Z. Kocunová / MŽP SR, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia) 
 • Legislatívne zmeny v oblasti ochrany ovzdušia v ČR (K. Dědič / MŽP ČR, riaditeľ odboru ochrany ovzduší)
 • ATMOPLAN – online model pre hodnotenie vplyvov na kvalitu ovzdušia  (J. Krajčovičová / Slovenský hydrometeorologický ústav, vedúca úlohy Modelovanie kvality ovzdušia)
 • IoT monitoring kvality životného prostredia (O. Svačina / SOFTEC, Business Development Manager)
 • Identifikace původců zápachu na území města Senec (L. Hellebrandová / Zdravotní ústav Ostrava)

13. máj, 2022 

BLOK 1:  ODPADY

 • Aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového a obehového hospodárstva v SR a pripravované zmeny (R. Zamboj / MŽP SR, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva)
 • Aktuální legislativní rámec pro odpady, obaly a jednorázové plasty v ČR (J. Maršák / MŽP ČR, riaditeľ odboru odpadov) 

BLOK 2: GREENHOUSE GASES

 • Podiel odpadových vôd na emisiách skleníkových plynov na Slovensku (I. Bodík / STU BA, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT) 
 • Rozvoj metodik reportingu emisí skleníkových plynů z odpadů (I. Kopecká / Česká informační agentura životního prostředí)
 • Emisie zo skládok odpadov (M. Hrabčák / expertný poradca) 

BLOK 3: BREF / BAT

 • Revízia s mernice o priemyselných emisiách. Čo prinesie pre priemysel? (D. Šuleková / Slovenská inšpekcia životného prostredia) 
 • Aplikace závěrů o BAT pro zpracování odpadu (J. Kolář / Česká informační agentura životního prostředí)
 • BREF WGC - Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector  (J. Mikloš / Envien Group) 
 • Závery o BAT pre LCP – ako sme sa s nimi vyrovnali v rámci Slovenska?  (Alena Popovičová / ARPenviro, s. r. o.)

Viac informácií: Pozvánka (PDF, 620 kB)https://www.ekonferencie.sk/enviro

Organizátor:EKOS Plus

9. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach

09.05.2022 - 13.05.2022 Liptovský Mikuláš


Medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC) je sériou vedeckých podujatí venovaných výskumu a ochrane ľadových jaskýň, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie prírodné útvary. Medzinárodní experti budú prezentovať najnovšie výsledky, diskutovať o prebiehajúcich výskumoch a podporovať globálnu spoluprácu v oblasti vedy a starostlivosti o ľadové jaskyne. Záujemcovia o IWIC-IX si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

REGISTRÁCIA
Stiahnite si: Cirkulár (PDF, 5,3 MB)
Viac informácií: http://www.ssj.sk

Organizátor:Správa slovenských jaskýň, Štátna ochrana prírody SR

Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach SR

05.05.2022 - 05.05.2022 Online priestor


Cieľom webinára je ponúknuť:

 • všeobecný prehľad o súčasnej, ale aj pripravovanej legislatíve v sektore stavebníctva,
 • poskytnúť informácie o Pláne obnovy a odolnosti a dobrovoľných nástrojoch environmentálnej politiky a 
 • poukázať na príklady dobrej praxe a ďalšie dôležité aspekty možnej transformácie tohto sektora v prechode na udržateľné hospodárenie s materiálmi.

Účasť na webinári je bezplatná. Registrovať sa na podujatie je možné prostredníctvom online formulára.

Viac informácií: https://www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Udržateľná doprava v mestách

04.05.2022 - 04.05.2022


Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenie pre podporu environmentálne udržateľnej dopravy v mestách, s využitím technologických inovácií (elektromobilita, vodíkové pohony), sociálnych inovácií (odklon od osobnej automobilovej dopravy k udržateľným alternatívam), organizačných inovácií (udržateľná doprava v mestskom plánovaní a rozvoji), aj inovatívnych podnikateľských modelov (car-sharingové schémy a pod.).

Workshop je určený pre študentov / študentky a mladých ľudí vo veku do 30 rokov. 

Viac informácií: https://euractiv.sk/event/udrzatelna-doprava-v-mestach/

Organizátor:Žilinská univerzita v Žiline, občianske združenie EuroPolicy